ความมุ่งมั่นของเรา

ความยั่งยืนไม่ใช่แค่ประเด็นทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่เป็นแนวความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของเรามากขึ้นตามลำดับ รวมไปถึงบริษัทที่รับแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

โครงสร้างการกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืน เราดำเนินงานโดยมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน ผ่านโครงสร้างและกระบวนการที่ถูกปรับใช้โดยพนักงานของเราในทุกระดับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การประเมินสาระสำคัญด้านความยั่งยืน

การประเมินสาระสำคัญเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถจัดลำดับความสำคัญและทำความเข้าใจภาพรวมด้านความยั่งยืน รวมถึงการกำหนดนโยบายที่ให้ความสำคัญ และมีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับประเด็นด้านความยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย

ไอวีแอลดำเนินการประเมินสาระสำคัญตามมาตรฐานแนวทางการรายงานความยั่งยืน GRI ร่วมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการจัดลำดับความสำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส่งผลต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกระบวนการนี้ช่วยให้เราพัฒนาแผนปฏิบัติการ บรรเทาความเสี่ยง และสำรวจโอกาสในการเยียวยา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม