ตั้งแต่ 2554 จนถึงปัจจุบันเรารีไซเคิล

ขวด

2025 ความมุ่งมั่นระดับโลก:

PET ที่ผลิตโดยไอวีแอลสามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% ในปี 2562 เราได้ให้คำมั่นสัญญาระดับโลกแก่มูลนิธิเอลเลนแมคอาเธอร์

• รีไซเคิล

750,000 ตัน

หลังการใช้พลาสติก PET เป็นนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตโพลีเอสเตอร์ของเราในทุกๆปี

• รีไซเคิล

50,000 ล้านขวดต่อปี

• ลงทุน

1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ไอวีแอลเล็งเห็นว่าการรีไซเคิลพลาสติก PET เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่ต่อยอดความมุ่งมั่นของเราในการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับโลก โดยการรีไซเคิลวัสดุอย่างต่อเนื่องและช่วยลดการใช้ทรัพยากรตั้งแต่ต้นน้ำ

ในปีพ.ศ.2554 หลังจากได้เข้าซื้อบริษัท Wellman International นั้น เราได้เริ่มรีไซเคิลขวดพลาสติกPETและผลิตเกล็ดพลาสติกPET ที่สะอาดเพื่อใช้ในการผลิตเส้นไย แผ่นพลาสติก และชิ้นส่วนขวดพลาสติก ตั้งแต่นั้น ไอวีแอลได้เพิ่มกำลังการผลิตในกระบวนการรีไซเคิลขวดPET ในประเทศเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา และไทย นอกจากนี้เรายังเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจเม็ดพลาสติกPET ที่นำเกล็ดพลาสติกPET เข้าไปในกระบวนการพอลิเมอร์บริสุทธิ์ ทำให้เราสามารถผลิตเม็ดพลาสติกPET จากวัสดุรีไซเคิล ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง 30%

Recyclable PET Life Cycle

Recyclable PET Life Cycle

ปัญหามลภาวะจากพลาสติกกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะความกังวลเกี่ยวกับระบบนิเวศ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสสำคัญ โดยไอวีแอลมีความกระตือรือร้นในการรีไซเคิล PET และเป็นผู้นำการรีไซเคิล PET ในภูมิภาคยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย เรายังคงสำรวจถึงโอกาสอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัสดุรีไซเคิล โดยได้ขยายธุรกิจรีไซเคิล “การรีไซเคิล PET คือหนทางใหม่เพื่อ ลดขยะพลาสติก PET ที่ออกสู่ธรรมชาติ และเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”

ธุรกิจรีไซเคิล

เราได้ตอบสนองต่อความท้าทายในประเด็นการจัดการทรัพยากรและความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนจากลูกค้าระดับโลก โดยการดำเนินธุรกิจรีไซเคิล

ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลของเราได้แก่ เกล็ดพลาสติก เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) และเส้นใยรีไซเคิล

ในปีพ.ศ.2561 บริษัทได้เข้าร่วมกับสหภาพยุโรปที่มุ่งมั่นที่จะลดของเสียพลาสติก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างข้อบังคับยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว นอกจากนั้นยังได้ร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงกำไรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น มูลนิธิ Ellen MacArthur Foundation ที่ได้ดำเนินงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้น อีกทั้ง ไอวีแอลได้ร่วมตกลงในพันธสัญญาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติกให้ก้าวหน้า ภายใต้ความร่วมมือกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน

พลาสติกPET จะยังคงเป็นวัสดุหลักสำคัญในการรีไซเคิลที่ยึดเป็นมาตรฐานสำหรับรูปแบบธุรกิจหมุนเวียน ในช่วงสองปีที่ผ่านอินโดรามา เวนเจอร์ส ได้ร่วมดำเนินโครงการริเริ่มรีไซเคิลสารเคมีกับหุ้นส่วนถึงสองโครงการ โครงการเหล่านี้ช่วยให้พลาสติกคุณภาพต่ำที่รีไซเคิลยาก และพลาสติก PET ที่ถูกใช้แล้ว ถูกรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกเกรดบริสุทธิ์ ด้วยความร่วมมือภายในยุโรปในปีพ.ศ.2562 คาดการณ์ว่า ไอวีแอลสามารถนำมอโนเมอร์ที่ผลิตโดยบริษัท IONIQA กลับมารวมกับวัตถุดิบเดิม เพื่อรีไซเคิลเป็น PET เกรดบริสุทธิ์ นี่แสดงให้เห็นถึงวัฏจักรการผลิต PET จากของเสียที่ใช้งานแล้ว การร่วมทุนกับบริษัท Loop Industries จะช่วยสลายโพลิเมอร์ PET จากขยะที่ใช้งานแล้ว และสร้าง rPET เกรดบริสุทธิ์100%

ปริมาณขวด PET หลังการใช้ที่ถูกนำไปรีไซเคิล

โครงการที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากธุรกิจรีไซเคิล เรายังดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ การผลักดันด้านอัพไซเคิล ตลอดจนการสร้างความตระหนักเรื่อง 3R