ตั้งแต่ 2554 จนถึงปัจจุบันเรารีไซเคิล

ขวด

ความมุ่งมั่นระดับโลก

PET ที่ผลิตโดยไอวีแอลสามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% ในปี 2562 เราได้ให้คำมั่นสัญญาระดับโลกแก่มูลนิธิเอลเลนแมคอาเธอร์

• PET หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อน ต่อปี

750,000 ตัน ภายในปี 2568

1,500,000 ตัน ภายในปี 2573

• รีไซเคิลขวด PET หลังการบริโภค ต่อปี

50,000 ล้านขวด ภายในปี 2568

100,000 ล้านขวด ภายในปี 2573

• ลงทุน

1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ

ข่าวสารล่าสุดผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
ข่าวสารล่าสุดผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

ที่ อินโดรามา เวนเจอร์ส เราเชื่อว่าพลาสติก PET ที่ผ่านการรีไซเคิล (rPET) เป็นพลังขับเคลื่อนใหม่สำหรับการเติบโตที่ยั่งยืน เราเข้าใจว่าผู้คนจำนวนมากทั่วโลกนั้นปรารถนาที่จะมีสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคต จึงมีแรงกดดันต่อพลาสติกเป็นอย่างมาก ท่ามกลางความท้าทายนี้ถือเป็นโอกาสที่สำคัญของ PET ซึ่งเป็นพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% ทั้งยังมีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำกว่าวัสดุบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น เช่น แก้ว และอะลูมิเนียม

ฐานที่ตั้งโรงงานรีไซเคิลทั่วโลก

นอกเหนือจากการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินการรีไซเคิลของเราทั้งในเอเชีย และยุโรปยังช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก PET แทนการฝังกลบของเสีย

ความร่วมมือกับพันธมิตรในกลุ่มอุตสาหกรรม

เราได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรอุตสาหกรรมหลายแห่ง เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนที่ยั่งยืนสำหรับพลาสติกและตั้งใจที่จะมีบทบาทสำคัญ โดยนำลูกค้าของผลิตภัณฑ์ รีไซเคิลเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าและวิธีการพัฒนา เพื่อรวมการรีไซเคิลเข้าไปในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา นับเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับเราและได้รวมอยู่ในกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเราเช่นกัน

หมายเหตุ : กรุณาคลิกที่โลโก้เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการรีไซเคิลของแต่ละองค์กร

ในประเทศไทย เราได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าสำคัญ ซัพพลายเออร์ และสมาคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพยายามโน้มน้าวให้รัฐบาลไทยแก้ไขกฎหมายปัจจุบันที่ห้ามการใช้พลาสติก PET รีไซเคิลในการผลิตบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม กระบวนการนี้ช่วยให้ทุกฝ่ายได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความจำเป็นในการรีไซเคิลและมองเศรษฐกิจแบบ หมุนเวียนเป็นแนวทางสำคัญในการลดของเสีย

ด้วยความร่วมมือและความคิดริเริ่มมากมาย ไอวีแอลยังคงมุ่งเน้นที่จะทำสิ่งที่ดีกว่า

ด้วยความสามารถในการรีไซเคิลซ้ำได้ของพลาสติก PET เปรียบดั่งใบเบิกทางสำหรับการสร้าง “สังคมปลอดของเสียพลาสติกสู่ธรรมชาติ” (Zero Plastic Waste to Nature) ด้วยความต้องการปฏิบัติตามกฎระเบียบในการรองรับของเสีย PET ที่จะใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดพลาสติก PET ซึ่งไอวีแอลยังคงจะเป็นผู้นำในการสร้างอนาคตที่ดีกว่า

ในปีพ.ศ.2554 หลังจากได้เข้าซื้อบริษัท Wellman International นั้น เราได้เริ่มรีไซเคิลขวดพลาสติกPETและผลิตเกล็ดพลาสติกPET ที่สะอาดเพื่อใช้ในการผลิตเส้นไย แผ่นพลาสติก และชิ้นส่วนขวดพลาสติก ตั้งแต่นั้น ไอวีแอลได้เพิ่มกำลังการผลิตในกระบวนการรีไซเคิลขวดPET ในประเทศเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา และไทย นอกจากนี้เรายังเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจเม็ดพลาสติกPET ที่นำเกล็ดพลาสติกPET เข้าไปในกระบวนการพอลิเมอร์บริสุทธิ์ ทำให้เราสามารถผลิตเม็ดพลาสติกPET จากวัสดุรีไซเคิล ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง 30%

วงจรชีวิตของ PET ที่สามารถรีไซเคิลได้

Recyclable PET Life Cycle
Recyclable PET Life Cycle

ปัญหามลภาวะจากพลาสติกกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะความกังวลเกี่ยวกับระบบนิเวศ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสสำคัญ โดยไอวีแอลมีความกระตือรือร้นในการรีไซเคิล PET และเป็นผู้นำการรีไซเคิล PET ในภูมิภาคยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย เรายังคงสำรวจถึงโอกาสอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัสดุรีไซเคิล โดยได้ขยายธุรกิจรีไซเคิล “การรีไซเคิล PET คือหนทางใหม่เพื่อ ลดขยะพลาสติก PET ที่ออกสู่ธรรมชาติ และเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”

ธุรกิจรีไซเคิล

เราได้ตอบสนองต่อความท้าทายในประเด็นการจัดการทรัพยากรและความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนจากลูกค้าระดับโลก โดยการดำเนินธุรกิจรีไซเคิล

ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลของเราได้แก่ เกล็ดพลาสติก เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) และเส้นใยรีไซเคิล

ในปีพ.ศ.2561 บริษัทได้เข้าร่วมกับสหภาพยุโรปที่มุ่งมั่นที่จะลดของเสียพลาสติก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างข้อบังคับยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว นอกจากนั้นยังได้ร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงกำไรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น มูลนิธิ Ellen MacArthur Foundation ที่ได้ดำเนินงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้น อีกทั้ง ไอวีแอลได้ร่วมตกลงในพันธสัญญาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติกให้ก้าวหน้า ภายใต้ความร่วมมือกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน

พลาสติกPET จะยังคงเป็นวัสดุหลักสำคัญในการรีไซเคิลที่ยึดเป็นมาตรฐานสำหรับรูปแบบธุรกิจหมุนเวียน ในช่วงสองปีที่ผ่านอินโดรามา เวนเจอร์ส ได้ร่วมดำเนินโครงการริเริ่มรีไซเคิลสารเคมีกับหุ้นส่วนถึงสองโครงการ โครงการเหล่านี้ช่วยให้พลาสติกคุณภาพต่ำที่รีไซเคิลยาก และพลาสติก PET ที่ถูกใช้แล้ว ถูกรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกเกรดบริสุทธิ์ ด้วยความร่วมมือภายในยุโรปในปีพ.ศ.2562 คาดการณ์ว่า ไอวีแอลสามารถนำมอโนเมอร์ที่ผลิตโดยบริษัท IONIQA กลับมารวมกับวัตถุดิบเดิม เพื่อรีไซเคิลเป็น PET เกรดบริสุทธิ์ นี่แสดงให้เห็นถึงวัฏจักรการผลิต PET จากของเสียที่ใช้งานแล้ว การร่วมทุนกับบริษัท Loop Industries จะช่วยสลายโพลิเมอร์ PET จากขยะที่ใช้งานแล้ว และสร้าง rPET เกรดบริสุทธิ์100%

ขวด PET หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อนเพื่อนำไปรีไซเคิล

จำนวนขวดพลาสติก PET หลังการบริโภค

หน่วย: ตัน

โครงการที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากธุรกิจรีไซเคิล เรายังดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ การผลักดันด้านอัพไซเคิล ตลอดจนการสร้างความตระหนักเรื่อง 3Rs