ทำให้มีรากฐานสำหรับการตัดสินใจว่าความเสี่ยงนั้นได้มีความจำเป็นที่จะต้องจัดการก่อนหรือหลังโดยเลือกใช้วิธีตอบสนองที่เหมาะต่อแต่ละความเสี่ยงและควรจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับความเสี่ยง เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์ขององค์กรให้ได้ดีที่สุด กระบวนการนี้ครอบคลุมทั้งองค์กรโดยคำนึงถึงความเสี่ยงทั้ง “ด้านที่มีความเสี่ยงสูง” และ “ด้านที่มีความเสี่ยงต่ำ” เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่บริษัทเลือกช่วยบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์สำคัญ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคุมความเสี่ยงอื่นๆ ทั้งหมดไว้ได้

โครงสร้างการกำกับดูแลความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะสามารถสนับสนุนกระบวนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง(Sustainability and Risk Management Committee) คณะอนุกรรมการ และตัวแทนความเสี่ยง ต่างมีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กรซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งสายการบริหารจัดการและกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานที่แยกกันชัดเจน จัดให้มีการทบทวนรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กับแผนบรรเทาความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสโดยคณะอนุกรรมการในระดับธุรกิจและระดับโรงงาน คณะกรรมการจะรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะและทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี

การประเมินความเสี่ยง

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าไอวีแอลยังคงปรับตัวและตอบสนองต่อความท้าทายและโอกาสต่างๆ ด้วยการเดินหน้าสู่เป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน เราได้ปลูกฝังการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้เป็นกลไกในการตรวจสอบและจัดการความปัจจัยภายนอก สิ่งนี้ทำให้เราเข้าใจความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญยิ่งต่างๆ ได้สำรวจโอกาสใหม่ๆ สำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และได้ปรับกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อลดผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

เราประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเติบโตที่สร้างผลกำไร สิ่งนี้ครอบคลุมถึงการประเมินและการทบทวนความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกซึ่งรวมถึงความเสี่ยงระดับโลกและปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของเราซึ่งเป็นผลมาจากธุรกิจและการดำเนินงานระหว่างประเทศที่มากยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงสำคัญทั้งหมดจะถูกระบุ วิเคราะห์ บันทึก และรายงาน ก่อนเริ่มมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสม ความเสี่ยงจะถูกมอบหมายให้เป็นหน้าที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบต่อความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบต่อการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดการควบคุมที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาและ/หรือลดความเสี่ยง จากนั้นจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการกำกับดูแล การเฝ้าสังเกตอย่างเข้มงวด และการกำหนดสถานะของความเสี่ยงเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงระดับปฏิบัติการซึ่งจำเป็นหรือต้องแน่ใจว่าความเสี่ยงและช่องโหว่ต่างๆ ถูกระบุอย่างที่ควร รวมถึงแน่ใจว่าการตอบสนองต่อความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงมีเพียงพอและเหมาะสม

ในระดับองค์กรเราจัดให้มีการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวทุกหกเดือนเพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ มีการวิเคราะห์ความเครียดด้านน้ำเพื่อหาตำแหน่งของจุดเสี่ยงตามหน่วยปฏิบัติงานของเราทั้งหมดทั่วโลก ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในที่ทำงานและห่วงโซ่อุปทานของเราก็เป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเรา

การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)

เรากำลังพัฒนาการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อรับประกันเสถียรภาพในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อดำเนินกิจกรรมซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของเราให้ประสบความสำเร็จ หัวใจของสิ่งนี้คือ Business Continuity Management ซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบุภัยคุกคาม การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ การออกแบบและนำแผนบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจไปใช้ การรวบรวมเอกสาร การวัดและทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน และการรักษาและพัฒนากระบวนการของ Business Continuity Management เมื่อ Business Continuity Management มีประสิทธิภาพก็จะมั่นใจได้ว่าแม้เกิดเหตุภัยพิบัติเราจะยังคงสามารถปฏิบัติงานได้ที่ระดับต่ำสุดที่ยอมรับได้ และช่วยรักษาชื่อเสียง จุดยืน และรายได้ของบริษัท

ความเสี่ยงของวัฒนธรรมองค์กร

เราให้การสนับสนุนพนักงานของเรารวมไปถึงการพัฒนากลยุทธ์และการสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางวัฒนธรรมที่ดี มีการขัดเกลาสิ่งนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่กำลังดำเนินอยู่ในกลยุทธ์ธุรกิจของเรา

เราส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงบวกที่สำนักงานของบริษัท และในการดำเนินงานทั้งหมดของเราซึ่งช่วย:

  • เสริมสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมการเสี่ยงที่ให้ผลดี
  • แก้ไขปัญหาพฤติกรรมและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อรับรองว่าพนักงาน จะมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพมากขึ้น
  • สร้างความมั่นใจว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และความเสี่ยงที่มากเกินไปซึ่ง รวมถึงการควบรวมกิจการจะได้รับการประเมิน ขยายเพิ่ม และแก้ไข

การติดต่อสื่อสารและการให้ความรู้มีความหมายในฐานะการกระทำที่ช่วยพัฒนาการคำนึงถึงเรื่องความเสี่ยง เราสนับสนุนการสื่อสารแบบเปิดและการสื่อสารจากระดับล่างถึงระดับบน การแบ่งปันความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และความแน่วแน่ต่อพฤติกรรมทางธุรกิจที่มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ

เรายังสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่มองเห็นและตอบแทนผู้ที่ใส่ใจความเสี่ยงทั้งในแง่บวกและลบ เพื่อให้รางวัลแก่พฤติกรรมที่เหมาะสมหรือเพื่อลงโทษพฤติกรรมที่ทำผิด คำแนะนำจากพนักงาน สิ่งจูงใจ และรายงานเหตุการณ์ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนจากโครงการของเราที่ส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยงเชิงบวกอย่างสม่ำเสมอ

Risk Capability & Culture Leadership Program

We developed and implemented a carefully curated Risk Capability & Culture Leadership Program covering top 80 global leaders across the organization to enhance risk capability and elevate risk thinking to drive agility in addressing the ever changing business environment. This program combines both experiential learning and tools to strengthen risk leadership mindset in leaders to shape the masses and envision future state of risk.

Risk Capability

Upskilling on the overall landscape of Risk Management, Crisis and Business Continuity Management emphasizing tools and effectiveness imparting value through best practices and lessons learnt.

Credible Risk Champion

Shape leaders’ risk management aptitude, confidence, drive and conviction for risk through experiential knowledge transfer and facilitated activities.

Risk Conversation

Dedicated open discussion on risk management to surface timely key risk/ achieve risk target involving leaders and related parties through rigorous facilitated deliberation & challenge.

VALUE
Foundational Risk Management capability building for Leaders by providing tools/ methodologies to support decisionmaking & business objectives.

VALUE
Creates Risk platform to reflect & react where Risk becomes the Top of Mind, leaders as Risk model and champion to constituent.

VALUE
Elevating Leaders as credible risk advocates by strengthening confidence, drive and conviction on risk management to shape masses’ risk culture and practices.