กลยุทธ์การหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในการดำเนินงานและห่วงโซ่คุณค่า เราได้มุ่งหาแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลาย รวมถึงความคิดใหม่ ๆ อีกทั้งได้ร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม ไอวีแอลได้มีแนวทางในการวางกลยุทธ์การหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังต่อไปนี้

พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการดำเนินงานของเรา

พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของไอวีแอล ผ่านการพัฒนาพลังงานทดแทนทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การรีไซเคิล

ลงทุนและขยายโรงงานรีไซเคิลเพื่อจัดการปัญหามลพิษจากขยะพลาสติกและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

แนวทางแก้ปัญหาต้นทุนทางธรรมชาติ

สำรวจกรรมสิทธิ์โครงการชดเชยคาร์บอนบางส่วนและทั้งหมด

เทคโนโลยีแห่งอนาคต

สำรวจโอกาสด้านเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) ไฮโดรเจนสีเขียว วัตถุดิบหมุนเวียน/วัตถุดิบชีวภาพ และเชื้อเพลิงธรรมชาติทดแทน (RNG)

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

เราสนับสนุนข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่ประสบความสำเร็จใน COP 21 และการประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของเราและกำลังระดมโรงงานทั่วโลกเพื่อลดการปล่อยก๊าซ GHG โดยการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและการตรวจสอบการใช้พลังงาน ในการทำเช่นนี้เรากำลังช่วยเหลือประเทศที่เรามีการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ (NDC) ในระดับประเทศ

เป้าหมายปี 2568
ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(Scope 1 และ 2)
10%
เป้าหมายปี 2573
ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(Scope 1 และ 2)
30%
จากปี 2563
สถานการณ์จริงปี
2566
0.5911
tCO2e/ตันการผลิต
ความก้าวหน้าในปี 2565
ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนประจกทั้งหมด
(Scope 1 และ 2)
3.57%
เมื่อเทียบกับเป้าหมายปี 2568

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (tCO2e)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e / ตันการผลิต)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)

Location-based
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (tCO2e)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e / ตันการผลิต)
Market-based
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (tCO2e)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e / ตันการผลิต)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2)

Location-based
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (tCO2e)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e / ตันการผลิต)
Market-based
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (tCO2e)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e / ตันการผลิต)

Emissions linked to energy consumption

2563 2564 2565 2566
Direct Greenhouse gas (GHG) emissions (kt CO2e) 6,975 7,207 7,195 7,103
Indirect Greenhouse gas (GHG) emissions (kt CO2e) 2,556 2,619 2,535 2,376
Total Greenhouse gas (GHG) emissions (kt CO2e) 9,521 9,826 9,720 9,479

หมายเหตุ:

  • อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถูกคำนวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท
  • ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของปี 2563 และ 2564 ได้รับการปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับคำจำกัดความและกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่พิจารณาให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
  • ข้อมูลปี 2563 ที่ใช้เป็นปีฐาน ได้ถูกปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

ไอวีแอลคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม (ขอบเขต Scope 1 และ 2) สำหรับการดำเนินงานทั้งหมดทั่วโลกตามระเบียบการบัญชีของก๊าซเรือนกระจก (GHG Accounting Protocols) และการรายงานขององค์กร โดยสถาบันทรัพยากรโลก (World Resource Institution) สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development) และ ISO 14064-1: 2006

การเปิดข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเป็น 100%

ตั้งแต่ปี 2556 เปอร์เซ็นต์การรายงานแลการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกไซต์ของเราทั่วโลกของเราเป็น 100% ซึ่งรวมถึงการทำบัญชีเปอร์เซ็นต์ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Accounting Protocols) ภายใต้ขอบเขต 1 และ 2 (Scope 1 และ 2) จากแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้เรายังได้กำหนดเกณฑ์ในการคำนวณขอบเขตการปล่อยมลพิษที่ปล่อยออกมาจากห่วงโซ่อุปทานของเราทั่วโลก (Scope 3) เราได้วางแผนที่จะมีกระบวนการตรวจสอบประจำปีในสถานที่ดำเนินงานของเราโดยให้บุคคลที่สามเป็นผู้ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนั้นมีความโปร่งใสสอดคล้องและถูกต้องตามมาตรฐาน ISO 14064-1 และ 14064-3

กลยุทธ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เราตระหนักดีว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา เราได้ค้นหาวิธีการรับพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่นๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของเรา เราได้ทำการศึกษาประโยชน์ของการเข้าร่วมสมาคมระดับชาติของผู้ซื้อไฟฟ้าทดแทนเพื่อให้ได้รับอำนาจการเจรจาต่อรองที่มากขึ้น รวมไปถึงราคาค่าไฟฟ้าที่ยุติธรรมมากขึ้น เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการจัดหาพลังงานทดแทนผ่าน PPA และสอดคล้องกับโปรโตคอลปารีส (Paris Protocol) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา

Scope of GHG Verification

Our audited GHG Scope 1, Scope 2 and Scope 3 Emissions

Emissions Source Amount (tCO2e)
Scope 1 7,195,277
Scope 2 (Location based) 2,606,124
Scope 1 and 2 (Location based) 9,801,401
Scope 2 (Marketing based) 2,534,847
Scope 3 Purchased Goods and Services (including Nitrogen) 25,343,626
Scope 3 Upstream Transportation 976,299
Scope 3 Waste 229,581
Scope 3 Business Travel 27,440
Scope 3 Employee Commuting 36,603
Scope 3 Downstream Transportation 1,555,676
Scope 3 Emissions from electricity (T&D,WTT) 865,368
Scope 3 Emissions from Fuels (WTT) 856,511
Scope 1, Scope 2 (Location based), Scope 3 39,692,507