การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

เราสนับสนุนข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่ประสบความสำเร็จใน COP 21 และการประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของเราและกำลังระดมโรงงานทั่วโลกเพื่อลดการปล่อยก๊าซ GHG โดยการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและการตรวจสอบการใช้พลังงาน ในการทำเช่นนี้เรากำลังช่วยเหลือประเทศที่เรามีการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ (NDC) ในระดับประเทศ

เป้าหมายปี 2563

ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) ลง 6% จากปี 2556

สถานการณ์จริงปี 2562

0.555 tCO2e/ตันการผลิต (สำหรับขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง) โดยรวมการเข้าซื้อกิจการในปี 2562)

เราบรรลุเป้าหมายปี 2563 ได้ในปี 2562 สำหรับการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 6% จาก 0.590 ในปี 2556

เราปรับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหม่เป็น

เป้าหมายปี 2568

ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) ลง 10% จากปี 2562

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (tCO2e)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e / ตันการผลิต)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (tCO2e)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e / ตันการผลิต)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (tCO2e)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e / ตันการผลิต)

ไอวีแอลคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม (ขอบเขต Scope 1 และ 2) สำหรับการดำเนินงานทั้งหมดทั่วโลกตามระเบียบการบัญชีของก๊าซเรือนกระจก (GHG Accounting Protocols) และการรายงานขององค์กร โดยสถาบันทรัพยากรโลก (World Resource Institution) สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development) และ ISO 14064-1: 2006

การเปิดข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเป็น 100%

ตั้งแต่ปี 2556 เปอร์เซ็นต์การรายงานแลการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกไซต์ของเราทั่วโลกของเราเป็น 100% ซึ่งรวมถึงการทำบัญชีเปอร์เซ็นต์ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Accounting Protocols) ภายใต้ขอบเขต 1 และ 2 (Scope 1 และ 2)จากแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้เรายังได้กำหนดเกณฑ์ในการคำนวณขอบเขตการปล่อยมลพิษที่ปล่อยออกมาจากห่วงโซ่อุปทานของเราทั่วโลก เราได้วางแผนที่จะมีกระบวนการตรวจสอบประจำปีในสถานที่ดำเนินงานของเราโดยให้บุคคลที่สามเป็นผู้ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนั้นมีความโปร่งใสสอดคล้องและถูกต้องตามมาตรฐาน ISO 14064-1 และ 14064-3

กลยุทธ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เราตระหนักดีว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา เราได้ค้นหาวิธีการรับพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่นๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของเรา เราได้ทำการศึกษาประโยชน์ของการเข้าร่วมสมาคมระดับชาติของผู้ซื้อไฟฟ้าทดแทนเพื่อให้ได้รับอำนาจการเจรจาต่อรองที่มากขึ้น รวมไปถึงราคาค่าไฟฟ้าที่ยุติธรรมมากขึ้น เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการจัดหาพลังงานทดแทนผ่าน PPA และสอดคล้องกับโปรโตคอลปารีส (Paris Protocol) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา

การตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผลการตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2 ของเรา (ทั้ง Location-Based และ Market-Based) มีดังนี้

แหล่งที่ปล่อย ปริมาณ (tCO2e)
Scope 1 4,744,746
Scope 2 (Location Based) 2,344,695
ผลรวม 7,089,441
Scope 2 (Market Based) 2,244,308