กลยุทธ์การหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในการดำเนินงานและห่วงโซ่คุณค่า เราได้มุ่งหาแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลาย รวมถึงความคิดใหม่ ๆ อีกทั้งได้ร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม ไอวีแอลได้มีแนวทางในการวางกลยุทธ์การหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังต่อไปนี้

พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการดำเนินงานของเรา

พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของไอวีแอล ผ่านการพัฒนาพลังงานทดแทนทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การรีไซเคิล

ลงทุนและขยายโรงงานรีไซเคิลเพื่อจัดการปัญหามลพิษจากขยะพลาสติกและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

แนวทางแก้ปัญหาต้นทุนทางธรรมชาติ

สำรวจกรรมสิทธิ์โครงการชดเชยคาร์บอนบางส่วนและทั้งหมด

เทคโนโลยีแห่งอนาคต

สำรวจโอกาสด้านเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) ไฮโดรเจนสีเขียว วัตถุดิบหมุนเวียน/วัตถุดิบชีวภาพ และเชื้อเพลิงธรรมชาติทดแทน (RNG)

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

เราสนับสนุนข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่ประสบความสำเร็จใน COP 21 และการประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของเราและกำลังระดมโรงงานทั่วโลกเพื่อลดการปล่อยก๊าซ GHG โดยการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและการตรวจสอบการใช้พลังงาน ในการทำเช่นนี้เรากำลังช่วยเหลือประเทศที่เรามีการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ (NDC) ในระดับประเทศ

เป้าหมายปี
2568
ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(Scope 1 และ 2)
10%
จากปี 2563
สถานการณ์จริงปี
2563
0.607 tCO2e/ตันการผลิต
(สำหรับขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 แห่ง)
โดยรวมการเข้าซื้อกิจการในปี 2563)
ความก้าวหน้า
ในปี 2556-2563
ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(Scope 1 และ 2)
10%

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (tCO2e)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e / ตันการผลิต)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (tCO2e)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e / ตันการผลิต)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (tCO2e)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e / ตันการผลิต)

หมายเหตุ: อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถูกคำนวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท
ปี 2563 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีการเข้าซื้อกิจการประเภท cracker

ไอวีแอลคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม (ขอบเขต Scope 1 และ 2) สำหรับการดำเนินงานทั้งหมดทั่วโลกตามระเบียบการบัญชีของก๊าซเรือนกระจก (GHG Accounting Protocols) และการรายงานขององค์กร โดยสถาบันทรัพยากรโลก (World Resource Institution) สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development) และ ISO 14064-1: 2006

การเปิดข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเป็น 100%

ตั้งแต่ปี 2556 เปอร์เซ็นต์การรายงานแลการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกไซต์ของเราทั่วโลกของเราเป็น 100% ซึ่งรวมถึงการทำบัญชีเปอร์เซ็นต์ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Accounting Protocols) ภายใต้ขอบเขต 1 และ 2 (Scope 1 และ 2) จากแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้เรายังได้กำหนดเกณฑ์ในการคำนวณขอบเขตการปล่อยมลพิษที่ปล่อยออกมาจากห่วงโซ่อุปทานของเราทั่วโลก (Scope 3) เราได้วางแผนที่จะมีกระบวนการตรวจสอบประจำปีในสถานที่ดำเนินงานของเราโดยให้บุคคลที่สามเป็นผู้ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนั้นมีความโปร่งใสสอดคล้องและถูกต้องตามมาตรฐาน ISO 14064-1 และ 14064-3

กลยุทธ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เราตระหนักดีว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา เราได้ค้นหาวิธีการรับพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่นๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของเรา เราได้ทำการศึกษาประโยชน์ของการเข้าร่วมสมาคมระดับชาติของผู้ซื้อไฟฟ้าทดแทนเพื่อให้ได้รับอำนาจการเจรจาต่อรองที่มากขึ้น รวมไปถึงราคาค่าไฟฟ้าที่ยุติธรรมมากขึ้น เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการจัดหาพลังงานทดแทนผ่าน PPA และสอดคล้องกับโปรโตคอลปารีส (Paris Protocol) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา

การตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผลการตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1, 2 และ 3 ของเรา มีดังนี้

แหล่งที่ปล่อย ปริมาณ (tCO2e)
Scope 1 7,247,667
Scope 2 (Location Based) 2,485,210
Scope 3 (Raw Materials) 23,787,293
Scope 3 (Electricity) 533,386
Scope 3 (Fuel) 1,130,616
ผลรวม 35,184,172
Scope 2 (Market Based) 2,407,780

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม