ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)

ไอวีแอลได้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนข้อตกลงระดับโลกของสหประชาชาติ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานการตามหลักการความยั่งยืนแบบสากล เพื่อนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การสหประชาชาตินั้นก็คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ไอวีแอลได้เป็นสมาชิกของ Global Compact Network Thailand ซึ่งประกอบด้วยบริษัทและองค์กรชั้นนำในประเทศไทยมากกว่า 50 องค์กร

UNGC สนับสนุนให้บริษัทต่างๆ ทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยยึดมั่นในหลักการ 10 ประการ ที่ครอบคลุมถึง สิทธิมนุษยชนแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ มีส่วนร่วมในการก้าวไปสู่เป้าหมายทางสังคมที่กว้างขึ้น ซึ่งกำหนดไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) โดยเน้นการทำงานร่วมกันและนวัตกรรม เรามุ่งมั่นและแสดงเจตจำนงที่จะดำเนินการตามหลักการ 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

หลักการ 10 ประการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ นโยบาย กลยุทธ์และจรรยาบรรณ วัฒนธรรม และการดำเนินงานประจำวันของบริษัท นอกจากนี้เรายังมีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือที่ก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่กว้างขึ้นขององค์การสหประชาชาติ

สิทธิมนุษยชน
หลักการที่ 1 ธุรกิจควรสนับสนุนและเคารพการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล และ
หลักการที่ 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
แรงงาน
หลักการที่ 3 ธุรกิจควรรักษาเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการยอมรับการมีสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมกัน
หลักการที่ 4 การขจัดการใช้แรงงานบังคับและแรงงานภาคบังคับทุกรูปแบบ
หลักการที่ 5 การยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างมีประสิทธิผล และ
หลักการที่ 6 การขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและอาชีพ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งแวดล้อม
หลักการที่ 7 ธุรกิจควรสนับสนุนแนวทางป้องกันความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม
หลักการที่ 8 ดำเนินการริเริ่มเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และ
หลักการที่ 9 ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
การต่อต้านการทุจริต
หลักการที่ 10 ธุรกิจควรต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบรวมถึงการขู่กรรโชกและการติดสินบน
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
เรากำลังสร้างอนาคตที่ยั่งยืน และเพิ่มความพยายามในด้านต่างๆที่นำมาซึ่งความยั่งยืน รวมถึงขยายขอบเขตของผลที่เกิดขึ้นออกไป ทั่วโลกเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ให้กับสังคม รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการของเราที่สนับสนุนหลักการนี้อยู่ในรายงานความยั่งยืนและเว็บไซต์ของเรา

เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้ลงนามและสนับสนุน Women’s Empowerment Principles (WEPs) และ UN Global LGBTI Standards of Conduct ซึ่ง Women’s Empowerment Principles (WEPs) จัดตั้งขึ้นโดย UN Global Compact และ UN Women เพื่อเสนอแนวทางแก่ธุรกิจสำหรับวิธีการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและการเสริมอำนาจของผู้หญิงในที่สถานที่ทำงาน ตลาดสินค้า และชุมชน

UN Global LGBTI Standard หรือมาตรฐานข้อปฏิบัติทางธุรกิจขององค์การสหประชาชาติ (UN) สนับสนุนในการลดการแบ่งแยก การเลือกปฏิบัติ และความเหลื่อมล้ำในกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTI ซึ่งย่อมาจาก Lesbian (หญิงรักหญิง) Gay (ชายรักชาย) Bisexual (คนรักสองเพศ) Transgender (คนข้ามเพศ) Intersex (อินเทอร์เซ็กส์หรือเพศกำกวม)

เราภูมิใจที่ได้ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ การเสริมอำนาจของผู้หญิง ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งในสถานที่ทำงาน ตลาดสินค้า และชุมชน กิจกรรมของเราส่งผลอย่างมากต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ เราร่วมมือกับ Global Compact Local Network ในการส่งเสริมประโยชน์ของการแยกและการรีไซเคิลขยะพลาสติก PET และเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรลุตาม SDGs โดยเราเผยแพร่รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกปีเพื่อสื่อสารความคืบหน้าและความสำเร็จของเรา

เกี่ยวกับ UN Global Compact (UNGC)

UNGC เป็นโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งมั่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการดำเนินการตามหลักการความยั่งยืนสากลและเพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ

UNGC นำเสนอกรอบการทำงานตามหลักการ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ทรัพยากร และกิจกรรมเครือข่าย ที่จะทำให้บริษัทต่างๆ ดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบและรักษาความเชื่อมั่นต่อสังคม

รายละเอียดเพิ่มเติม เข้าชมได้ที่ https://www.unglobalcompact.org