ความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของไอวีแอลมาโดยตลอด เราตระหนักดีว่าเราต้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาและมอบกลยุทธ์ที่ยั่งยืน เพราะการก้าวไปสู่เศรษฐกิจแบบยั่งยืนจะสร้างโอกาสอย่างมากมาย กลยุทธ์ความยั่งยืนของเราช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคมอย่างเต็มที่ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนระดับองค์กรของไอวีแอล

IVL Corporate Sustainability Strategy

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนระดับองค์กรของไอวีแอล

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเราแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใส่ใจต่อปัจจัยสามประการที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ นั่นคือ โลก (Planet) มนุษย์ (People) และความเจริญรุ่งเรือง (Prosperity) ซึ่งทำให้เราบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น บริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม เรารวมความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียและความต้องการทางสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น และส่งเสริมความพยายามและการมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

มนุษย์ - วัฒนธรรมที่ส่งเสริมความสำเร็จ

เราให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน การสร้างข้อผูกพันร่วม การลงทุนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ และการสร้างค่านิยมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะบรรลุความสำเร็จในระยะยาว

โลก - ความรับผิดชอบด้านการดำเนินงาน

การดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของเราเน้นที่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน และการลดการบริโภคทรัพยากรและการปล่อยของเสีย ทั้งนี้เพื่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความเจริญรุ่งเรือง - ศักยภาพทางธุรกิจ

เราดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความสุจริตและหลักจริยธรรม ผลักดันประสบการณ์ของลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นนวัตกรรมของเรา และก้าวไปข้างหน้าเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในการเป็นผู้นำและการเติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของเราคือการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งด้านความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน เราไม่ได้วัดความสำเร็จของเราจากผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสำเร็จในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม ไอวีแอลทำโครงการริเริ่มหลายโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของเราและเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่สำคัญสำหรับปี 2568 ที่จะให้ความสำคัญมากขึ้นกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาวของบริษัทฯ ผ่านการรีไซเคิล การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น และการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งในตลาดของเรา ในขณะเดียวกันยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราทำให้กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนมาเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างไร

กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ค่านิยม

“อิงหลักฐาน เสมอ”
“ความซื่อสัตย์ ในทุกสิ่ง”
“ทำงานร่วมกันและมีนวัตกรรมใหม่”
“ความเป็นผู้นำ ที่มีวิสัยทัศน์”
“การปรับเปลี่ยนแนวความคิด”

ความมุ่งหวัง

ความเป็นกลางทางคาร์บอน
เพื่อโลกและธุรกิจของเรา
มีความยั่งยืน
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้วยผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและเข้าถึงได้
พันธมิตรที่เชื่อถือได้
สำหรับชุมชนทั่วโลก

ผู้สร้างความต่าง

ความเป็นผู้นำ
ทางความคิดเรื่องความยั่งยืน และเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
แนวคิดที่เชื่อมโยง
ระดับโลก-ท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสีย
แนวทางแบบหมุนเวียน
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการปรับปรุงวงจรสมบูรณ์ ในห่วงโซ่คุณค่าของไอวีแอล
ผู้นำนวัตกรรม
มาใช้ในการดำเนินงาน
ESG ดีที่สุด
ในระดับชั้นการลงทุนในธุรกิจที่ยั่งยืน

ลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์

สิ่งที่ต้องทำ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
จัดระเบียบการดำเนินงานของเราอย่างมีความรับผิดชอบ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ผลักดัน-การเติบโตที่ยั่งยืน
การรีไซเคิล
สร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการรีไซเคิลที่โลกต้องการเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
ความมีประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน และกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (ROCE) รวมถึงการเปลี่ยนแปลง พลังงาน/ของเสีย ไปเป็นทรัพยากร
การวัดผล
มีความเข้าใจในขอบข่ายของพันธกิจ ด้านความยั่งยืนและผลิตภัณฑ์ของเราว่ามีส่วนร่วมทำให้สังคมดีขึ้นอย่างไร
ตัวช่วยให้สำเร็จ
การให้ความรู้
โปรแกรมการให้ความรู้ตามลำดับขั้น โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของไอวีแอล ที่กว้างขวางทั่วโลก

ตัวชี้วัด

เป้าหมายของไอวีแอล ที่มีการแบ่งปันและนำไปใช้ทางสังคม
การรีไซเคิลขวด PET ปริมาณ 750,000 ตัน (5 หมื่นล้านขวด) ต่อปี ภายในปี 2568
ความเป็นกลางทางคาร์บอน
การตรวจสอบจากภายนอก
การให้ความรู้แก่ผู้บริโภค 1,000,000 คน ภายในปี 2573

รูปแบบการสร้างคุณค่า

ด้วยการที่เราเข้าสู่ปีที่ 10 ในการรายงานด้านความยั่งยืน เราจึงนำ International Integrated Reporting Council (IIRC)’s International Integrated Reporting (IR) Framework มาประยุกต์ใช้เพิ่มเติม โดยกำหนดโครงสร้างของรายงานเป็นไปตามกรอบของมาตรฐานดังกล่าว เราสามารถที่จะนำเสนอว่าองค์กรของเราสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ เสียผ่านกลยุทธ์การดำเนินงานของเราทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในทั้ง 6 ประเภท ของต้นทุนตามมาตรฐานนี้

การริเริ่มโครงการด้านความยั่งยืนที่สำคัญในปี 2563

ในปี 2563 ไอวีแอลได้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมและสังคมหลายกิจกรรมจนประสบความสำเร็จ ได้แก่