ความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของไอวีแอลมาโดยตลอด เราตระหนักดีว่าเราต้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาและมอบกลยุทธ์ที่ยั่งยืน เพราะการก้าวไปสู่เศรษฐกิจแบบยั่งยืนจะสร้างโอกาสอย่างมากมาย กลยุทธ์ความยั่งยืนของเราช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลกซึ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคมอย่างเต็มที่ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนระดับองค์กรของไอวีแอล

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนระดับองค์กรของไอวีแอล

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนระดับองค์กรของไอวีแอล

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเราแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใส่ใจต่อปัจจัยสามประการที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ นั่นคือ โลก (Planet) มนุษย์ (People) และความเจริญรุ่งเรือง (Prosperity) ซึ่งทำให้เราบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น บริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลกซึ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม เรารวมความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียและความต้องการทางสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น และส่งเสริมความพยายามและการมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

มนุษย์ - วัฒนธรรมที่ส่งเสริมความสำเร็จ

เราให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน การสร้างข้อผูกพันร่วม การลงทุนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ และการสร้างค่านิยมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะบรรลุความสำเร็จในระยะยาว

โลก - ความรับผิดชอบด้านการดำเนินงาน

การดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของเราเน้นที่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน และการลดการบริโภคทรัพยากรและการปล่อยของเสีย ทั้งนี้เพื่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความเจริญรุ่งเรือง - ศักยภาพทางธุรกิจ

เราดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความสุจริตและหลักจริยธรรม ผลักดันประสบการณ์ของลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นนวัตกรรมของเรา และก้าวไปข้างหน้าเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในการเป็นผู้นำและการเติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของเราคือการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งด้านความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน เราไม่ได้วัดความสำเร็จของเราจากผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสำเร็จในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม ไอวีแอลทำโครงการริเริ่มหลายโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของเราและเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่สำคัญสำหรับปี 2568 ที่จะให้ความสำคัญมากขึ้นกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาวของบริษัทฯ ผ่านการรีไซเคิล การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น และการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งในตลาดของเรา ในขณะเดียวกันยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราทำให้กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนมาเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างไร

การริเริ่มโครงการด้านความยั่งยืนที่สำคัญในปี 2562

ในปี 2562 ไอวีแอลได้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมหลายกิจกรรมจนประสบความสำเร็จ ได้แก่