ไอวีแอลดำเนินการประเมินสาระสำคัญตามมาตรฐานแนวทางการรายงานความยั่งยืน GRI ร่วมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการจัดลำดับความสำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส่งผลต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกระบวนการนี้ช่วยให้เราพัฒนาแผนปฏิบัติการ บรรเทาความเสี่ยง และสำรวจโอกาสในการเยียวยา

จากการผนวกรวมประเด็นที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อทั้งบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย เราสามารถระบุสาระสำคัญได้หลายประเด็น และได้จัดทำการสำรวจให้ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ลูกค้า นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ นายธนาคาร) และภายในองค์กร (ทุกส่วนของการปฏิบัติงาน หน่วยธุรกิจ และหน่วยการปฏิบัติหน้าที่หลัก) ทุกปีเว้นปี รายละเอียดของการประเมินสาระสำคัญ อยู่ในบท “การประเมินสาระสำคัญ” ของรายงานฉบับนี้

Materiality Assessment Process at IVL
เราได้จัดทำแผนภาพแสดงประเด็นสาระสำคัญหลัก ซึ่งได้รับการประเมินโดยหัวหน้ากลุ่มธุรกิจ, หัวหน้าโรงงาน, คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน,บุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของเรา จากการประเมินนี้ ผู้บริหารอาวุโสเห็นด้วยกับประเด็นสาระสำคัญสำหรับความก้าวหน้าทางธุรกิจของบริษัท และเราได้มีการพิจารณาเกณฑ์ของ GRI รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
Materiality Matrix

แผนภาพแสดงประเด็นสาระสำคัญ ปี 2566 - 2567

ดูภาพขยาย
Materiality Assessment Summary 2022
Materiality Assessment Summary 2022
ดาวน์โหลด

ประเด็นสาระสำคัญหลัก

ไอวีแอลดำเนินการประเมินสาระสำคัญเพื่อระบุประเด็นสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นสาระสำคัญเหล่านี้ถูกระบุและได้รับการทบทวนจากการจัดอันดับและมาตรฐานด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มของอุตสาหกรรม ตลอดจนความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

ประเด็นสาระสำคัญของไอวีแอล หัวข้อ GRI ที่สอดคล้อง ผู้มีส่วนได้เสียหลักที่ได้รับผลกระทบและขอบเขต พันธกิจของไอวีแอลที่กำลังดำเนินอยู่ และเป้าหมาย (2562 - 2568)
ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร
การบริหารการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • จริยธรรมและความมีคุณธรรม แนวทางการบริหารจัดการ
 • การต่อต้านการทุจริต
 • พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเศรษฐกิจสังคม
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
 • การดำเนินงานด้านการผลิต (บริษัทย่อยกิจการร่วมค้าซึ่งรวมถึงกิจการร่วมค้าที่ไม่มีการควบคุมด้านการจัดการและการดำเนินงาน)
 • ฝ่ายบริหาร
 • พนักงาน
 • หุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • ผู้รับเหมา
 • ชุมชน
 • ผู้มีหน้าที่กำกับดูแล รัฐบาล
 • ไม่มีการการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • ดำเนินการได้ดีกว่าข้อควรปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่กำหนดไว้
จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม และความโปร่งใส
 • จริยธรรมและความมีคุณธรรม
 • แนวทางการบริหารจัดการ
 • การต่อต้านการทุจริต
 • พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน
 • การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน
 • นโยบายสาธารณะ
 • แรงงานเด็ก
 • การดำเนินงานด้านการผลิต (บริษัทย่อยกิจการร่วมค้าซึ่งรวมถึงกิจการร่วมค้าที่ไม่มีการควบคุมด้านการจัดการและการดำเนินงาน)
 • ฝ่ายบริหาร
 • พนักงาน
 • หุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • ผู้รับเหมา
 • ผู้มีหน้าที่กำกับดูแล รัฐบาล
 • การฝึกอบรมและสร้างความตระหนักแก่พนักงานทุกคนเรื่องจริยธรรมและการดำเนินธุรกิจ
 • ไม่มีการทุจริต
 • รายงานต่อสาธารณชนเมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ
การบริหารจัดการ ความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
 • กลยุทธ์
 • จริยธรรมและความมีคุณธรรม
 • การกำกับดูแลกิจการ
 • แนวทางการบริหารจัดการ
 • ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
 • การดำเนินงานด้านการผลิต (บริษัทย่อยกิจการร่วมค้าซึ่งรวมถึงกิจการร่วมค้าที่ไม่มีการควบคุมด้านการจัดการและการดำเนินงาน)
 • ฝ่ายบริหาร
 • พนักงาน
 • หุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • ผู้รับเหมา
 • ชุมชน
 • ผู้มีหน้าที่กำกับดูแล รัฐบาล
 • ระบุจุดที่เป็นความเสี่ยงใหม่และคอยตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
การกำกับดูแลกิจการ
 • การกำกับดูแลกิจการ
 • แนวทางการบริหารจัดการ
 • การต่อต้านการทุจริต
 • พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน
 • การดำเนินงานด้านการผลิต (บริษัทย่อยกิจการร่วมค้าซึ่งรวมถึงกิจการร่วมค้าที่ไม่มีการควบคุมด้านการจัดการและการดำเนินงาน)
 • ฝ่ายบริหาร
 • พนักงาน
 • หุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • ผู้มีหน้าที่กำกับดูแล รัฐบาล
 • เป็นที่ยอมรับระดับโลกจากการปฏิบัติและมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรเรื่องไม่มีการทุจริต จริยธรรมและการดำเนินงานทางธุรกิจที่โปร่งใส ความประพฤติและการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 • ไม่มีการทุจริต
 • การจัดอันดับ CG ที่ดีเยี่ยม (5 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
 • แนวทางการบริหารจัดการ
 • สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
 • การตลาดและการติดฉลาก
 • ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเศรษฐกิจสังคม
 • ฝ่ายบริหาร
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
 • หุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) และอัตราการรักษาลูกค้า (CRR) ดีกว่าหรือเท่ากับปีที่แล้ว
 • เป้าหมาย CSI มากกว่าหรือเท่ากับ 86% ในปี 2564
ประเด็นสาระสำคัญของไอวีแอล หัวข้อ GRI ที่สอดคล้อง ผู้มีส่วนได้เสียหลักที่ได้รับผลกระทบและขอบเขต พันธกิจของไอวีแอลที่กำลังดำเนินอยู่ และเป้าหมาย (2562 - 2568)
ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
 • แนวทางการบริหารจัดการ
 • น้ำ
 • การปล่อยมลพิษ
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
 • การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของซัพพลายเออร์
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเศรษฐกิจสังคม
 • การดำเนินการควบคุมเชิงบริหารทั้งหมด
 • การดำเนินงานด้านการผลิต
 • พนักงาน
 • หุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • ผู้รับเหมา
 • ชุมชน
 • ผู้มีหน้าที่กำกับดูแล รัฐบาล
 • รักษาระดับการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) ให้อยู่ที่ 6 % ภายในปี 2568 เมื่อเทียบจากข้อมูลในปี 2562
 • รักษาระดับรายได้จากผลิตภัณฑ์ยั่งยืนไว้ที่ 5 % ภายในปี 2568
 • ปลูกฝังเรื่องกลไกการกำหนดราคาคาร์บอนไว้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ
ขยะพลาสติกและการรีไซเคิล
 • ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
 • โครงสร้างองค์กร
 • แนวทางการบริหารจัดการ
 • วัสดุ
 • การปล่อยมลพิษ
 • น้ำทิ้งและของเสีย
 • สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
 • การดำเนินการควบคุมเชิงบริหารทั้งหมด
 • การดำเนินงานด้านการผลิต
 • พนักงาน
 • หุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • ผู้รับเหมา
 • ชุมชน
 • ผู้มีหน้าที่กำกับดูแล รัฐบาล
 • รีไซเคิลวัสดุ PET ใช้แล้วอย่างน้อย 750,000 ตันมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต PET ของเราภายในปี 2568
 • ลงทุน 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในการ รีไซเคิล
 • ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
ประเด็นสาระสำคัญของไอวีแอล หัวข้อ GRI ที่สอดคล้อง ผู้มีส่วนได้เสียหลักที่ได้รับผลกระทบและขอบเขต พันธกิจของไอวีแอลที่กำลังดำเนินอยู่ และเป้าหมาย (2562 - 2568)
ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร
สิทธิมนุษยชน
 • การไม่เลือกปฏิบัติ
 • เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
 • การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน
 • แรงงานเด็ก
 • แรงงานบังคับ
 • สิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง
 • การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของซัพพลายเออร์
 • การประเมินด้านสังคมของซัพพลายเออร์
 • แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย
 • จริยธรรมและความมีคุณธรรม
 • แนวทางการบริหารจัดการ
 • พนักงาน
 • หุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • ผู้รับเหมา
 • ชุมชน
 • ปฏิบัติตามสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานตามหลักการขององค์การสหประชาชาติ (UN Guiding Principles)และมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO standards)
 • ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงการร่วมทุนที่ไม่มีการควบคุมเชิงบริหารและการดำเนินการ
การพัฒนาทุนมนุษย์
 • โครงสร้างองค์กร
 • แนวทางการบริหารจัดการ
 • การจ้างงาน
 • การฝึกอบรมและให้ความรู้
 • ฝ่ายบริหาร
 • พนักงาน
 • หุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • ผู้รับเหมา
 • ชุมชน
 • ปลดปล่อยศักยภาพความเป็นผู้นำภายในตัวและพัฒนาผู้นำที่สามารถส่งมอบและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ใหม่
 • สร้างและพัฒนาระบบจัดการบุคลากรที่มีความสามารถและวัฒนธรรมองค์กรที่มีมาตรฐานระดับโลก
 • ชั่วโมงการฝึกอบรมมากกว่าหรือเท่ากับ 30.43 ชั่วโมงต่อพนักงานหนึ่งคนในปี 2563
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี
 • โครงสร้างองค์กร
 • แนวทางการบริหารจัดการ
 • จริยธรรมและความมีคุณธรรม
 • แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • การฝึกอบรมและให้ความรู้
 • น้ำทิ้งและของเสีย
 • การดำเนินการควบคุมเชิงบริหารทั้งหมด
 • การดำเนินงานด้านการผลิต
 • ฝ่ายบริหาร
 • พนักงาน
 • หุ้นส่วนทางธุรกิจ
 • ผู้รับเหมา
 • ชุมชน
 • ไม่มีการเสียชีวิต
 • การบาดเจ็บลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานโดยรวม (TRIR) และ/หรือ อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) ลดลง 2% )
 • ไม่มีการรั่วไหลสำคัญของสารอันตราย

ภาพรวมธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่า

ไอวีแอลคือหนึ่งในผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นนำของโลก ในปี 2566 เรามีพื้นที่ดำเนินงาน 148 แห่ง ใน 35 ประเทศ ธุรกิจของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ Combined PET Business, Integrated Oxides and Derivatives Business และ Fibers Business