การพัฒนาบุคลากร

ไอวีแอลยังคงยึดมั่นในการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลทุกระดับโดยการจัดหาสถานที่ทำงานที่ทันสมัย พัฒนาโอกาสและวัฒนธรรมองค์กรที่ดึงดูดใจ ในปี 2566 เราลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรคิดเป็นเงิน 3,1000,000 เหรียญสหรัฐ โดยมีชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยอยู่ที่ 31.88 ชั่วโมงต่อพนักงาน จากชั่วโมงการอบรมทั้งหมด 831,855 ชั่วโมง

โปรแกรมการอบรมทั้งหมดถูกออกแบบมา เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของเราได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่ เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานประจำวัน และเหมาะสมต่อความท้าทายในอนาคต

ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อพนักงาน

(ชั่วโมง/พนักงาน)

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นรายละเอียดที่สำคัญบางส่วนของโครงการใหม่

The global succession planning process was launched in 2019 to build a robust talent pipeline, with two successors ready in two years.

From 39 senior management positions and 68 validated successors in 2019, the process was expanded to middle and site management positions. In 2023, we managed 1,154 positions with 1,828 validated successors with strong progress on diversity and age profile. We will continue to expand to the remaining 1000+ target positions.

In consultation with the NCCG committee, the Board reviews both the process adequacy and the plan for the Group CEO and Executive Board positions. For other key positions, IVL ensures successful leadership transitions through a constant development of the next generation of leaders.

IVL’s Approach to succession planning Progress Achieved
 • Ensure alignment with key business objectives
 • Determine key positions for succession based on business demands
 • Review talent based on performance and potential
 • Develop a targeted development plan
 • In 2023, we covered 1,154 positions with 1,828 validated successors with strong progress on diversity and age profiles. 
 • We are expanding to reach 1,000+ target positions.
 • Together with the NCCG committee, the Board reviews the process adequacy and plan for the Group CEO and Executive Board positions. 
 • For other key positions, we ensure successful executive/management transitions through the constant development of leaders.

Initiatives

IVL Leadership Development
 • Quality leadership enables sustained business performance and high employee engagement.
 • Focus on developing IVL Leadership Skills.
Outcomes
 • 1,447 leaders were trained through leadership training programs.
 • 1,934 leaders completed leadership e-learning.
 • The coaching and mentoring program was extended to leaders to support their specifics development needs.

The IVEX program supports a forward-thinking culture by encouraging collaboration across various functions within the organization, emphasizing the Company’s success through the prosperity of its people. Central to program implementation is the initiation of new improvement projects leveraging data-driven analysis tools to drive decision-making and identify solutions.

Committed to building a solid foundation, the IVEX team offers a range of training programs covering diverse areas, from traditional Lean Six Sigma Belts to tailored programs for non-manufacturing disciplines such as Commercial Excellence, Supply Chain Excellence, Finance Excellence, and Innovation. This comprehensive training initiative has prompted the initiation of numerous improvement projects, predominantly following the DMAIC methodology, led by trained employees across the Company. IVEX team members, serving as internal consultants, provide expertise in specific project areas. These projects achieve a range of benefits, including increased output, enhanced sustainability in energy, air, and water usage, efficient waste management, improved quality, and cost control, among others.

To ensure the program’s success across all organizational levels, customized courses have been developed for department heads and functional leaders, emphasizing an understanding of Continuous Improvement concepts and their roles as program sponsors. In 2023, the IVEX team conducted in-person Champion Training and Workshops for senior leaders at IVL’s head office in Bangkok, while offering online Executive Belt Training as an alternative option.

Furthermore, efforts are underway to nurture and expand the internal IVEX community, promoting a culture of continuous improvement. Regular cross functional best practice sharing sessions have been organized to leverage the diverse expertise within the organization. In alignment with our commitment to employee development, we remain steadfast in our goal to achieve 100% employee training by 2024. As of 2023, significant progress has been made, with 21,212 employees, constituting 79% of the Company’s workforce, receiving lean introductory and White Belt training. A total of 14,102 hours of White Belt training have been completed. Moreover, 1,928 employees were trained in IVEX Lean Six Sigma upper belts in 2023, representing 6.8% of the Company’s total workforce, cumulative through 2023.