ขอบเขตการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ทำงานของเราแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กร ระดับประเทศ ระดับโรงงาน และระดับผลิตภัณฑ์

การดำเนินงานของเรารวมถึงกิจการร่วมทุนครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

พนักงาน
เด็ก
คนท้องถิ่น
แรงงานอพยพ
แรงงานรับเหมา
จากหน่วยงานภายนอก
ชุมชนท้องถิ่น
กลุ่มบุคลากร
ที่มีความเปราะบาง

ในปี 2559 ไอวีแอลเริ่มใช้แบบประเมินออนไลน์ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ทำงาน (WHRA) โดยมีกระบวนการประเมิน ประกอบไปด้วย การระบุความเสี่ยง (Identify) การประเมิน (Assess) การสื่อสาร (Communicate) และการบรรเทา (Mitigate) โดยเราได้ดำเนินการประเมินในสถานที่ทำงานของไอวีแอลกว่า 33 ประเทศ การประเมินนี้ครอบคลุมกลุ่มบุคลากรที่มีความเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) บุคคลทุพพลภาพ และชนกลุ่มน้อย

ในปี 2564 คำถามของการประเมินได้ขยายครอบคลุมถึงประเด็นด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลตอบรับจากการประเมินจะถูกรวบรวมจากการตอบคำถามทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม รวมถึงมาจากการอภิปรายทั่วทั้งชุมชนที่เราทำงานและจากพันธมิตรทางธุรกิจ

ประเด็นหลักที่ต้องดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขมีดังต่อไปนี้

ประเด็นหลัก การปฏิบัติด้านการเยียวยา ประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการปรับปรุง
ระดับองค์กร ระดับประเทศ/ระดับโรงงาน

ความปลอดภัย ความเหมาะสม และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

การป้องกันและเฝ้าระวังสถานที่ทำงานให้เหมาะสมปลอดภัย และปลอดเชื้อในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

  • ปรึกษาหารือกับองค์กร International SOS
  • จัดตั้งทีม Global Emergency Management (GEM)
  • ดำเนินแนวปฏิบัติขององค์กรด้านกฎหมายการสื่อสารและทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องตามบริบทเฉพาะในประเทศหรือพื้นที่นั้นๆ
จากการประเมินไม่พบความเสี่ยงในกลุ่มบุคลากรที่มีความเปราะบางทั้ง 5 กลุ่ม ไอวีแอลจะยังดำเนินการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ทำงานทั้ง 3 ขั้นตอนต่อไป เพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรจะได้รับการประเมินอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึง ความเสี่ยงเฉพาะและการดำเนินงานของไอวีแอล

การตัดสินใจเกี่ยวกับการว่าจ้างอิงตามเกณฑ์และวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างค่าตอบแทนและสวัสดิการการเลื่อนขั้น การอบรมกฎระเบียบ การเกษียณและการเลิกจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม

  • ปรับปรุงมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับสากลอย่างต่อเนื่องและดำเนินการด้วยโครงสร้างทรัพยากบุคคลแบบบูรณาการ
  • ให้การสนับสนุนและข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับสากลและดำเนินการในประเทศและพื้นที่นั้นๆ

การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับนโยบายหรือขั้นตอนด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 11,044 ชั่วโมง

พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายหรือขั้นตอนด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งหมด 9,366 คน