ขอบเขตการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ทำงานของเราแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กร ระดับประเทศ ระดับโรงงาน และระดับผลิตภัณฑ์

การดำเนินงานของเรารวมถึงกิจการร่วมทุนครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

พนักงาน
เด็ก
คนท้องถิ่น
แรงงานอพยพ
แรงงานรับเหมา
จากหน่วยงานภายนอก
ชุมชนท้องถิ่น
กลุ่มบุคลากร
ที่มีความเปราะบาง

ในปี 2559 ไอวีแอลเริ่มใช้แบบประเมินออนไลน์ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ทำงาน (WHRA) โดยมีกระบวนการประเมิน ประกอบไปด้วย การระบุความเสี่ยง (Identify) การประเมิน (Assess) การสื่อสาร (Communicate) และการบรรเทา (Mitigate) โดยเราได้ดำเนินการประเมินในสถานที่ทำงานของไอวีแอลกว่า 33 ประเทศ การประเมินนี้ครอบคลุมกลุ่มบุคลากรที่มีความเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) บุคคลทุพพลภาพ และชนกลุ่มน้อย

ในปี 2564 คำถามของการประเมินได้ขยายครอบคลุมถึงประเด็นด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลตอบรับจากการประเมินจะถูกรวบรวมจากการตอบคำถามทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม รวมถึงมาจากการอภิปรายทั่วทั้งชุมชนที่เราทำงานและจากพันธมิตรทางธุรกิจ

การลงนามรับรองด้านสิทธิมนุษยชนในปี 2565

  • 100% ของหัวหน้าธุรกิจหลักและหัวหน้าโรงงานร่วมลงนาม
  • ไม่มีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับนโยบายหรือขั้นตอนด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 28,173 ชั่วโมง

พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายหรือขั้นตอนด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งหมด 10,786 คน