เรามุ่งมั่นที่จะลดของเสียของเราผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการใช้ทรัพยากรที่ถูกใช้อย่างสูงขึ้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เรามั่นใจว่าเราได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดในการจัดการของเสียในสถานที่ดำเนินงานของเรา ซึ่งรวมถึงได้มีการจัดการของเสียในคลังของเวียอย่างเหมาะสมตามชื่อประเภทรหัส (ตามที่กฎหมายกำหนด) สถานที่จัดเก็บ วิธีการขนส่งนอกสถานที่ การบำบัด และการกำจัดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น และของเสียที่จัดเก็บในสถานที่ และจำหน่ายทั้งนอกสถานที่ นอกจากนี้เราความมั่นใจว่าของเสียของเราถูกกำจัดโดยผู้ค้าที่ประกอบกิจการตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนำของเสียมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิล เราจัดการของเสียด้วยความรับผิดชอบตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบโดยบันทึกปริมาณของของเสียที่เกิดขึ้น จัดเก็บในสถานที่ที่เหมาะสม และจำหน่ายนอกสถานที่ นอกจากนี้เราได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ดำเนินการของผู้ค้าหลักเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการของเสียของพวกเขาได้มาตรฐานและสอดคล้องกับกฎระเบียบในท้องถิ่นและอยู่ในกรอบการปฏิบัติที่ยั่งยืนของเรา

เป้าหมายปี
2568/2573:
90%
จากของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ
สถานการณ์จริงปี
2565:
0.0093
ตัน/ตันการผลิต
ความก้าวหน้าในปี
2565:
72%
ของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ
เมื่อเทียบกับเป้าหมายปี 2568

ปริมาณของเสียทั้งหมดอันตรายทั้งหมด

ของเสียอันตรายทั้งหมด (ตัน)
อัตราของของเสียอันตราย (ตัน / ตันการผลิต)

ปริมาณของเสียทั้งหมด

(ปริมาณที่เกิดขึ้น การรีไซเคิลและการใช้ซ้ำ
การเผา (ที่นำและไม่นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่) การฝังกลบ และวิธีอื่น ๆ)
ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน)
ปริมาณของเสียที่กำจัดทิ้ง (ร้อยละของปริมาณขยะทั้งหมด)
ปริมาณของเสียที่นำมาใช้ซ้ำ รีไซเคิล และดึงทรัพยากรกลับ (ร้อยละของปริมาณขยะทั้งหมด)
หน่วย 2562 2563 2564 2565
ปริมาณของเสียที่ไม่เป็นอันตรายทั้งหมด ตัน 243,104 197,669 287,069 307,901
ปริมาณของเสีย การใช้ การรีไซเคิล และการขาย ตัน 177,489 128,493 181,992 76,074
ปริมาณของเสียที่กำจัดทิ้งทั้งหมด (การหมัก, การฝังกลบ, การอัดลงบ่อลึก และอื่นๆ) ตัน 65,615 69,176 105,076 231,827

หมายเหตุ:

  • อัตราการของเสียอันตรายถูกคำนวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท
  • ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของปี 2563 และ 2564 ได้รับการปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับคำจำกัดความและกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่พิจารณาให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
  • ข้อมูลปี 2563 ที่ใช้เป็นปีฐาน ได้ถูกปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
กรณีศึกษา:
ปรับกระบวนการผลิตให้เหมาะสมและลดมลภาวะ

Performance Fibers (ประเทศจีน)

ไอวีแอลลสนับสนุนนโยบายของจีนในการลดการปล่อยมลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในขณะที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สิ่งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเรา เพื่อเป็น บริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

Performance Fibers ในเครือของเราในประเทศจีนมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพของทรัพยากรและลดปริมาณของเสียทางเคมี ขยะสารเคมีที่ผลิตจากสายยางประกอบด้วยโครงสร้างที่ซับซ้อนไม่ย่อยสลายได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายในการบำบัดสูง ในปี 2559 ฝ่ายได้ริเริ่มโครงการลดปริมาณการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต โครงการนี้ประสบความสำเร็จในการลดการใช้สารเคมีลง 6% สำหรับสูตรบางสูตร