เรามุ่งมั่นที่จะลดของเสียของเราผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการใช้ทรัพยากรที่ถูกใช้อย่างสูงขึ้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เรามั่นใจว่าเราได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดในการจัดการของเสียในสถานที่ดำเนินงานของเรา ซึ่งรวมถึงได้มีการจัดการของเสียในคลังของเวียอย่างเหมาะสมตามชื่อประเภทรหัส (ตามที่กฎหมายกำหนด) สถานที่จัดเก็บ วิธีการขนส่งนอกสถานที่ การบำบัด และการกำจัดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น และของเสียที่จัดเก็บในสถานที่ และจำหน่ายทั้งนอกสถานที่ นอกจากนี้เราความมั่นใจว่าของเสียของเราถูกกำจัดโดยผู้ค้าที่ประกอบกิจการตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนำของเสียมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิล เราจัดการของเสียด้วยความรับผิดชอบตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบโดยบันทึกปริมาณของของเสียที่เกิดขึ้น จัดเก็บในสถานที่ที่เหมาะสม และจำหน่ายนอกสถานที่ นอกจากนี้เราได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ดำเนินการของผู้ค้าหลักเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการของเสียของพวกเขาได้มาตรฐานและสอดคล้องกับกฎระเบียบในท้องถิ่นและอยู่ในกรอบการปฏิบัติที่ยั่งยืนของเรา

เป้าหมายปี
2568:
90%
จากของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ
สถานการณ์จริงปี
2563:
0.0075
ตัน/ตันการผลิต
(สำหรับขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน) โดยรวมการเข้าซื้อกิจการในปี 2563)
ความก้าวหน้าในปี
2556-2563:
ของเสียทั้งหมดได้รับจัดการแทนการฝังกลบ
เพิ่มจาก 48% เป็น 84%

ของเสียอันตรายทั้งหมด

ของเสียอันตรายทั้งหมด (ตัน)
อัตราของของเสียอันตราย (ตัน / ตันการผลิต)

ปริมาณของเสีย การกำจัด การใช้ซ้ำ การรีไซเคิล และการดึงทรัพยากรกลับ

ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน)
ปริมาณของเสียที่กำจัดทิ้ง (ร้อยละของปริมาณขยะทั้งหมด)
ปริมาณของเสียที่นำมาใช้ซ้ำ รีไซเคิล และดึงทรัพยากรกลับ (ร้อยละของปริมาณขยะทั้งหมด)
หน่วย 2560 2561 2562 2563
ปริมาณของเสียที่ไม่เป็นอันตรายทั้งหมด ตัน 110,151 119,570 243,104 197,669
ปริมาณของเสีย การใช้ การรีไซเคิล และการขาย ตัน 49,713 64,990 177,489 128,493
ปริมาณของเสียที่กำจัดทิ้งทั้งหมด (การหมัก, การฝังกลบ, การอัดลงบ่อลึก และอื่นๆ) ตัน 60,439 54,580 65,615 69,176

หมายเหตุ: อัตราของเสียอันตรายถูกคำนวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท

กรณีศึกษา:
ปรับกระบวนการผลิตให้เหมาะสมและลดมลภาวะ

Performance Fibers (ประเทศจีน)

ไอวีแอลลสนับสนุนนโยบายของจีนในการลดการปล่อยมลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในขณะที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สิ่งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเรา เพื่อเป็น บริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

Performance Fibers ในเครือของเราในประเทศจีนมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพของทรัพยากรและลดปริมาณของเสียทางเคมี ขยะสารเคมีที่ผลิตจากสายยางประกอบด้วยโครงสร้างที่ซับซ้อนไม่ย่อยสลายได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายในการบำบัดสูง ในปี 2559 ฝ่ายได้ริเริ่มโครงการลดปริมาณการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต โครงการนี้ประสบความสำเร็จในการลดการใช้สารเคมีลง 6% สำหรับสูตรบางสูตร