เรามุ่งมั่นที่จะลดของเสียของเราผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการใช้ทรัพยากรที่ถูกใช้อย่างสูงขึ้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เรามั่นใจว่าเราได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดในการจัดการของเสียในสถานที่ดำเนินงานของเรา ซึ่งรวมถึงได้มีการจัดการของเสียในคลังของเวียอย่างเหมาะสมตามชื่อประเภทรหัส (ตามที่กฎหมายกำหนด) สถานที่จัดเก็บ วิธีการขนส่งนอกสถานที่ การบำบัด และการกำจัดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น และของเสียที่จัดเก็บในสถานที่ และจำหน่ายทั้งนอกสถานที่ นอกจากนี้เราความมั่นใจว่าของเสียของเราถูกกำจัดโดยผู้ค้าที่ประกอบกิจการตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนำของเสียมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิล เราจัดการของเสียด้วยความรับผิดชอบตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบโดยบันทึกปริมาณของของเสียที่เกิดขึ้น จัดเก็บในสถานที่ที่เหมาะสม และจำหน่ายนอกสถานที่ นอกจากนี้เราได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ดำเนินการของผู้ค้าหลักเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการของเสียของพวกเขาได้มาตรฐานและสอดคล้องกับกฎระเบียบในท้องถิ่นและอยู่ในกรอบการปฏิบัติที่ยั่งยืนของเรา

ของเสียอันตรายทั้งหมด

ของเสียอันตรายทั้งหมด (ตัน)
อัตราของของเสียอันตราย (ตัน / ตันการผลิต)

ปริมาณของเสีย การกำจัด การใช้ซ้ำ การรีไซเคิล และการดึงทรัพยากรกลับ

ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน)
ปริมาณของเสียที่กำจัดทิ้ง (ร้อยละของปริมาณขยะทั้งหมด)
ปริมาณของเสียที่นำมาใช้ซ้ำ รีไซเคิล และดึงทรัพยากรกลับ (ร้อยละของปริมาณขยะทั้งหมด)

เป้าหมายปี 2562

≤ 0.0045 ตัน/ตันการผลิต

สถานการณ์จริงปี 2562

0.0058 ตัน/ตันการผลิต (สำหรับขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง) โดยรวมการเข้าซื้อกิจการในปี 2562)

ปริมาณของเสียที่นำกลับมาใช้ซ้ำrecycled รีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่ทั้งหมดแล้วเป็น

72%

จากจำนวนของเสียจากการดำเนินงานของเราทั้งหมด ในปี 2562

เราดำเนินการในการลดของเสียที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมนวัตกรรมที่จะทำของเสียมาใช้ใหม่หรือลดจำนวนของเสียเพื่อลดความเข้มของเสียโดยเฉพาะของเสียอันตราย ยกตัวอย่างเช่นในปี 2562 ปริมาณของเสียที่นำกลับมาใช้ซ้ำ รีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่รวมถึง 72% ของขยะทั้งหมดเพิ่มขึ้น 15% จากปี 2561

ขยะฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill)

ขยะฝังกลบเป็นศูนย์หมายถึงการกำจัดของเสียจากการผลิตที่ต้องนำไปฝังกลบโดยตรงหรือโดยการเผาให้เป็นศูนย์ โดยไม่มีการใช้พลังงานสถานที่ดำเนินงานยกเว้นในกรณีที่ข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่นระบุว่าต้องกำจัดของเสียที่มีการควบคุม

เรื่องที่ต้องการจะให้ไอวีแอลประสบความสำเร็จในด้านขยะฝังเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ตามความต้องการของลูกค้า เราจึงได้ปูทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการใช้แนวทางขยะฝังเป็นศูนย์ในห่วงโซ่อุปทานของพวกเรา แนวทางนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนผ่านการจัดการของเสียในขณะที่การถ่ายโอนขยะไปยังหลุมฝังกลบ ซึ่งวิธีการกำจัดของเสียนั้นจะได้รับการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงเพื่อลอความกังวลในส่วนของการจัดการของไอวีแอล

เพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่นี้เราได้กำหนดนโยบายทั่วทั้งบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งของเสียไปยังหลุมฝังกลบและเพื่อเพิ่มความพยายามของเราในการเปลี่ยนไปใช้ตัวเลือกการจัดการของในทางเลือกในทุกสถานที่ดำเนินงานของเรา

โปรแกรม Zero Waste to Landfill จะเปลี่ยนขยะทั้งหมดจากหลุมฝังกลบ การจัดการผลพลอยได้ และของเสียในเชิงรุก วิธันี้เป็นวิธีการหลักในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ 3Rs (รีไซเคิล ลด ลด)จะช่วยด้วยการลดและเบี่ยงเบนปริมาณของเสียที่จะนำไปฝังกลบ ดังนั้นแนวคิด“ ไร้ขยะ” จึงสามารถนำไปปฏิบัติและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบรรลุข้อกำหนดของการรับรองของเสียที่เป็นศูนย์นั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมาสำหรับธุรกิจที่ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในแนวทางการปรับปรุงในการใช้ทรัพยากร ประโยชน์มีดังต่อไปนี้:

  • ช่วยกำจัดมลพิษที่คุกคามระบบนิเวศและสุขภาพของประชาชนในอากาศ น้ำและ ที่ดินของเรา
  • เพิ่มกำไรโดยการลดต้นทุน
  • ลดฟุตพริ้นท์ทางระบบนิเวศน์โดยการลดวัสดุหรือใช้วัสดุรีไซเคิลและให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น โดยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความสะดวกในการถอดแยกชิ้นส่วนเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน
  • ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเชิงบวกในสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น โดยการปกป้องสิ่งแวดล้อมจากการลดค่าใช้จ่าย ผลักดันการพัฒนาตลาดใหม่ และเพิ่มอัตราการจากงานในเศรษฐกิจ
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วม รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานทั้งหมดและแนวทางขยะเป็นศุนย์ระหว่างผู้ขายและลูกค้า
  • อนุญาตให้แต่ละสถานที่เนินงานแสดงความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นต่อชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษา:
ปรับกระบวนการผลิตให้เหมาะสมและลดมลภาวะ

Performance Fibers (ประเทศจีน)

ไอวีแอลลสนับสนุนนโยบายของจีนในการลดการปล่อยมลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในขณะที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สิ่งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเรา เพื่อเป็น บริษัทเคมีระดับโลกที่สร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับสังคม

Performance Fibers ในเครือของเราในประเทศจีนมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพของทรัพยากรและลดปริมาณของเสียทางเคมี ขยะสารเคมีที่ผลิตจากสายยางประกอบด้วยโครงสร้างที่ซับซ้อนไม่ย่อยสลายได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายในการบำบัดสูง ในปี 2559 ฝ่ายได้ริเริ่มโครงการลดปริมาณการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต โครงการนี้ประสบความสำเร็จในการลดการใช้สารเคมีลง 6% สำหรับสูตรบางสูตร