ไอวีแอลมีพนักงานทั่วโลกกว่า 25,207 คน ซึ่งรวมถึงพนักงานชั่วคราว 2,073 คน โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

แนวโน้มของพนักงาน

พนักงานทั่วโลกแบ่งตามทวีป

เอเชีย
ยุโรป
อเมริกา
แอฟริกา

การเข้าซื้อกิจการของไอวีแอลในปี 2563 มีส่วนทำให้อัตราพนักงานของเราเติบโตขึ้น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคงไว้ซึ่ง กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพอันจะช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

ความหลากหลายที่ไอวีแอลนั้นได้ก้าวข้ามวัฒนธรรม ภาษา เพศ อายุ หรือเชื้อชาติ รวมทั้งกระบวนการและแนวคิดที่แตกต่าง ไอวีแอลให้คุณค่ากับความแตกต่างและการยอมรับของทุกคนภายในองค์กร เรามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน ความมุ่งมั่นในการส่งเสริมด้านความหลากหลายเริ่มขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนสรรหาผู้สมัครงาน ตลอดจนการบริหารสายอาชีพ การเรียนรู้พัฒนา และการเลื่อนขั้นหรือให้รางวัลแก่บุคลากรในองค์กร นอกจากนี้ ไอวีแอลยื่นเสนอตำแหน่งงานที่เหมาะสมต่อทักษะและประสบการณ์ของพนักงาน เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าและนำมาซึ่งความสำเร็จในระยะยาวต่อองค์กร ตัวชี้วัดความหลากหลายของเรามีดังนี้

พนักงานหญิง

22

เชื้อชาติ

82

พนักงานผู้มีความบกพร่อง

281

ความหลากหลายด้านอายุ

22 54 24
น้อยกว่า 30 ปี 30 – 50 ปี 50 ปีขึ้นไป