ไอวีแอลมีพนักงานทั่วโลกกว่า 26,093 คน ซึ่งรวมถึงพนักงานชั่วคราว 2,963 คน โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

แนวโน้มของพนักงาน

ปี 2563 2564 2565 2566
Total employees by gender 25,207 25,760 30,201 29,056
Male 19,790 20,261 23,102 26,093
Female 5,417 5,499 7,099 2,963
Remuneration ratio of women to men 2563 2564 2565 2566
Strategic (base salary only) 0.964 0.965 0.966 0.967
Managerial (base salary only) 0.949 0.951 0.953 0.955
Supervisory and Operational 0.934 0.937 0.940 0.943

พนักงานทั่วโลกแบ่งตามทวีป

Americas
APAC
EMEA
% Employee - Race / Ethnicity (U.S. Sites) 2566
Asian
% of total workforce 3.05%
% of total management workforce 11.68%
Black or African American
% of total workforce 19.37%
% of total management workforce 10.57%
Hispanic or Latino
% of total workforce 11.47%
% of total management workforce 9.97%
White
% of total workforce 59.67%
% of total management workforce 64.67%
Indigenous of Native
% of total workforce 0.83%
% of total management workforce 0.28%
Other
% of total workforce 2.60%
% of total management workforce 2.85%

การเข้าซื้อกิจการของไอวีแอลในปี 2563 มีส่วนทำให้อัตราพนักงานของเราเติบโตขึ้น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคงไว้ซึ่ง กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพอันจะช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

ความหลากหลายที่ไอวีแอลนั้นได้ก้าวข้ามวัฒนธรรม ภาษา เพศ อายุ หรือเชื้อชาติ รวมทั้งกระบวนการและแนวคิดที่แตกต่าง ไอวีแอลให้คุณค่ากับความแตกต่างและการยอมรับของทุกคนภายในองค์กร เรามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน ความมุ่งมั่นในการส่งเสริมด้านความหลากหลายเริ่มขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนสรรหาผู้สมัครงาน ตลอดจนการบริหารสายอาชีพ การเรียนรู้พัฒนา และการเลื่อนขั้นหรือให้รางวัลแก่บุคลากรในองค์กร นอกจากนี้ ไอวีแอลยื่นเสนอตำแหน่งงานที่เหมาะสมต่อทักษะและประสบการณ์ของพนักงาน เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าและนำมาซึ่งความสำเร็จในระยะยาวต่อองค์กร ตัวชี้วัดความหลากหลายของเรามีดังนี้

พนักงานหญิง

24.26

เชื้อชาติ

92

พนักงานผู้มีความบกพร่อง

221

ความหลากหลายด้านอายุ

15 60 25
น้อยกว่า 30 ปี 30 – 50 ปี 50 ปีขึ้นไป