รางวัลสำหรับความเป็นเลิศเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ไอวีแอลดำเนินการ เพื่อรักษาและพัฒนาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพื่อกระตุ้นให้พนักงานก้าวข้ามขีดจำกัดและนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่โดดเด่น ตั้งแต่ปี 2560 รางวัลนี้อ้างอิงจากผลการดำเนินงานที่ดีเลิศ ซึ่งประเมินจากเกณฑ์การดำเนินงานด้านการเงิน ผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม) หน่วยธุรกิจที่ดีที่สุดจะถูกคัดเลือกโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพอิงตามเกณฑ์เหล่านี้ และการมอบรางวัลจะจัดขึ้นทุกปีในการประชุม Global Management Conference (GMC)