ไอวีแอลรับเอาคำแนะนำของคณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (The Task Force on Climate-related Financial Disclosures : TCFD) มาใช้ในการประเมินต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน เราคำนึงถึง IEA STEPS และ IEA SDS scenarios ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency; IEA) เมื่อทำการวิเคราะห์ทางการเงินโดยใช้การกำหนดราคาคาร์บอนภายในบริษัทเป็นพารามิเตอร์วัดผลกระทบทางการเงิน หากมีการเรียกเก็บภาษีคาร์บอนในกลุ่มประเทศ OECD และที่ไม่ใช่ OECD เราทำการวิเคราะห์การทดสอบความเครียดเพื่อคาดการณ์ผลกระทบที่มีต่อการผลิต กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) และรายได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเรา นอกจากนี้ เรายังใช้แผนที่ความเสี่ยงของทางระบายน้ำ (AQUEDUCT water risk atlas) ตามที่ TCFD แนะนำ ในการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงแรงดันน้ำในอนาคตเพื่อระบุพื้นที่ที่จะเผชิญความเสี่ยงสูงสุดด้านอุปสงค์และอุปทานน้ำในอนาคต ผลจากการศึกษาเหล่านี้ถูกนำมาผนวกเข้ากับมาตรการการปรับตัวในระยะยาวต่างๆ ทำให้ฝ่ายบริหารจัดการสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลรองรับและมุ่งผลในระยะไกลเพื่อความยั่งยืนของไอวีแอล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง