เรามุ่งมั่นที่จะแสดงบทบาทในการสนับสนุนให้บรรลุความสำเร็จในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

SDGs 2030 Agenda – Halfway There
IVL’s Achievements

IVL visited the UN Global Compact's headquarters in New York

IVL visited the UN Global Compact's headquarters in New York, and had meetings with Ms. Sue Allchurch, Chief of Outreach and Engagement, and Mr. Maxell MacKenna, Manager of Fundraising and Sponsorships.

The purpose of these meetings was to discuss possible collaborative opportunities in their Supply Chain Pilot Program. This program helps leverage sustainable practices in supply chains pertaining to human rights, environment, labor, and anti-corruption, in line with the UN Global Compact principles. It can further contribute to net zero ambitions and the SDGs.

IVL also took the opportunity to provide the company's SDGs Report to Ms. Allchurch and Mr. Maxell. They both appreciated the report and IVL's efforts and contributions in achieving UN SDGs.

สร้างความเชื่อมั่นด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ พนักงาน และผู้รับเหมา

ผลลัพธ์

 • 290 โครงการเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีและสุขภาพของชุมชนท้องถิ่น
 • 24 โครงการเพื่อสนับสนุนกลุ่มที่เปราะบางและกลุ่มที่มีความพิการ
 • 40 โครงการเพื่อให้บริการความต้องการพื้นฐานแก่ชุมชนท้องถิ่น
 • 29 โครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้งทางจิตและทางร่างกายของเด็กๆ.
 • บริจาคเงิน 2,337,072 เหรียญสหรัฐ (16% ของผลรวมการสนับสนุนทางสังคม) ไปยังโครงการทางด้านสังคมและความเป็นอยู่ที่ดี และโครงการทางด้านสุขภาพและกีฬา
 • อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานโดยรวม: 0.82 กรณี/200,000 ชั่วโมงทำงาน
 • อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน: 0.51 กรณี/200,000 ชั่วโมงทำงาน

ความมุ่งมั่นของเรา

 • เพิ่มการเข้าถึงการบริการการดูแลสุขภาพที่จำเป็นและมีคุณภาพ
 • อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานลดลงน้อยกว่า 0.5 กรณี/200,000 ชั่วโมงทำงาน ในปี 2568 และน้อยกว่า 0.1 กรณี/200,000 ชั่วโมงทำงาน ในปี 2573

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทรัพยากรบุคคล

การรับผิดชอบต่อสังคม

มอบโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาความสามารถแก่ พนักงานทุกคน และส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลสู่สังคม

ผลลัพธ์

 • Waste Hero Education: ลดเหลือศูนย์ - แหล่งข้อมูลระดับโลกสำหรับครูที่มีแผนการสอนที่ออกแบบมาอย่างดี 19 แผน ซึ่งเน้นเรื่องการรีไซเคิลขั้นพื้นฐาน การสร้างขยะเป็นศูนย์ และการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน
 • การให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล แก่ประชาชน 199,787 คน นักเรียน 185,482 คน และครู 7,179 คน ในปี 2565
 • การศึกษาและการฝึกศึกษาด้าน STEM: 5 โครงการเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้าน STEM, การแข่งขัน, ท้าทาย, และโปรแกรมนวัตกรรม, 12 ทุนการศึกษา STEM ที่ได้รับจาก Indorama Ventures Oxides and Derivatives, และ 10 โครงการสปอนเซอร์ชิปผ่านสมาคมต่างๆ

ความมุ่งมั่นของเรา

 • เพิ่มการให้ความรู้ด้าน STEM education จัดการอบรมให้กับนักเรียนและครู
 • อบรมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล PET แก่ผู้บริโภคทั่วโลก 1,000,000 คน ในปี 2573

ทรัพยากรบุคคล

การรับผิดชอบต่อสังคม

สนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศ และการเพิ่มการเข้าร่วม และความก้าวหน้าของสตรี

ผลลัพธ์

 • 25.40% พนักงานหญิงที่อยู่ในตำแหน่งบริหาร

ความมุ่งมั่นของเรา

 • เพิ่มจำนวนพนักงานหญิงที่อยู่ในตำแหน่งบริหารและผู้นำองค์กร
 • ส่งเสริมให้ผู้หญิงกลุ่มเปราะบางได้รับทักษะที่จำเป็นเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น
 • ไม่มีการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน

ทรัพยากรบุคคล

การรับผิดชอบต่อสังคม

บริหารจัดการการใช้น้ำและการปล่อยทิ้งอย่างยั่งยืนและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำทั่วโลกเพื่อลดวิกฤติด้านน้ำ

ผลลัพธ์

 • 100% ของน้ำที่ปล่อยทิ้งได้รับการบำบัด
 • 1.7% อัตราการใช้น้ำลดลงในปี 2565
 • 7.2% อัตราน้ำที่นำมารีไซเคิลและใช้ซ้ำ
 • การลงทุนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านน้ำ 1.68 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • การวิเคราะห์ความตึงเครียดด้านน้ำ ด้วยเครื่องมือ WRI Aqueduct

ความมุ่งมั่นของเรา

 • ลดอัตราการใช้น้ำลง 10% ในปี 2568 (จากระดับในปี 2563)
 • ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
 • เพิ่มการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย

การดูแลสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

เพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานทดแทนในพื้นที่ดำเนินงานที่เป็นไปได้

ผลลัพธ์

 • ในปี 2565 มีการใช้พลังงานทดแทนรวมที่ 579,224 กิกะจูล
 • ไฟฟ้าจากแหล่งทดแทนที่นำมาใช้ในโรงงาน ทั้งสิ้น 6 โรงงาน
 • 58 % ของการดำเนินธุรกิจทั้งหมด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001
 • มีจำนวนการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในและนอกสถานที่รวม 15 แห่ง

ความมุ่งมั่นของเรา

 • การใช้ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่ 10% ในปี 2568 และ 25% ในปี 2573
 • การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการด้านพลังงาน

การบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทน

จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม การไม่เลือกปฏิบัติ และโอกาสที่เท่าเทียมกัน ในพื้นที่การดำเนินงานและในห่วงโซ่อุปทาน

ผลลัพธ์

 • 86.29% ของอัตราการรักษาพนักงาน
 • มีการจ้างงาน 369 คน ที่ทีความบกพร่องและพิการ
 • 16% ของพนักงานอยู่ในกลุ่มอายุน้อยกว่า 30 ปี
 • การฝึกอบรม 789,313 ชั่วโมง

ความุ่งมั่นของเรา

 • การปกป้องสิทธิแรงงาน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นใจได้
 • อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานลดลงน้อยกว่า 0.5 กรณี/200,000 ชั่วโมงทำงาน ในปี 2568 และน้อยกว่า 0.1 กรณี/200,000 ชั่วโมงทำงาน ในปี 2573

ทรัพยากรบุคคล

การรับผิดชอบต่อสังคม

การเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการลงทุนในการผลิต นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ผลลัพธ์

 • 472 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวในปี 2565
 • 42.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการวิจัยและพัฒนา
 • 355 พนักงานด้านการวิจัยและพัฒนา / 27 ศูนย์การวิจัยและพัฒนา ในปี 2565
 • 384 สิทธิบัตรในปี 2565 (ยื่นจดและได้รับ) จากทั้งหมด 1300 ฉบับ
 • โครงการร่วมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และสถาบันการศึกษามากกว่า 264 โครงการ
 • 11.3 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการลงทุนในโครงการเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก
 • สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2565*: ธุรกิจเส้นใย = 22% , ธุรกิจ combined PET = 27% และธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ 22.1%
 • Indorama Ventures ดำเนินการสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการของ Oxiteno ที่ตั้งในประเทศบราซิล
 • การเงินเพื่อความยั่งยืนรวมมูลค่า 2.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ความมุ่งมั่นของเรา

 • ลงทุนในโครงการด้านความยั่งยืน 1,500 ล้านเรียญสหรัฐ (การรีไซเคิลและการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน)
 • 10% การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) ลงในปี 2568 (จากระดับในปี 2563)
 • สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2565*: ธุรกิจเส้นใย = 23% , ธุรกิจ combined PET = 31% และธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ 22%

* สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ รายได้ที่เกิดจากยอดขายผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นในช่วง 5 ปีหลัง

การบริหารจัดการนวัตกรรม

รีไซเคิล

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

เสริมสร้างความพยายามที่จะปกป้องมรดกทางธรรมชาติและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นที่ผู้คนในสถานการณ์ที่เปราะบางเพื่อสร้างเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

Outcomes

 • 342,961 ตัน เท่ากับ 15.4 พันล้าน ขวด PET หลังการบริโภค ได้รับการจัดการแทนการฝังกลบและการรั่วไหลลงสู่ทะเลในปี 2565
 • 72% ของของเสียทั้งหมดในการดำเนินงานของเรา ได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ
 • กลุ่มบริษัท Indorama Ventures ในระยองได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกร่วมของสมาคมความร่วมมือในชุมชน (CPA) หรือ เพื่อนชุมชน (Puenchumchon) ซึ่ง CPA ร่วมมือกับนักศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของกิจการชุมชน
 • สนับสนุนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้พิการจำนวน 24 กลุ่ม
 • สนับสนุนและส่งเสริม 24 องค์กรในการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมและการรีไซเคิล
 • การลงทุนที่เกี่ยวกับชุมชน มากกว่า 1,650,000 เหรียญสหรัฐ

Our Commitments

 • รีไซเคิลขวด PET จำนวน 50,000 ล้านขวดต่อปี ในปี 2568
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการดำเนินงานของเราผ่านความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนและโครงการสีเขียว
 • 90% ของของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ ในปี 2568

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

รีไซเคิล

การบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

การรับผิดชอบต่อสังคม

ลดผลกระทบอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของเราในระหว่างการไปใช้ และส่งเสริมวิธีการต่างๆ เพื่อการรีไซเคิล

ผลลัพธ์

 • ขวด PET ประมาณ 1 แสนล้านขวด ได้รับการรีไซเคิล ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2565
 • 72% ของของเสียทั้งหมด ได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ
 • 7.2% อัตราน้ำที่นำมารีไซเคิลและใช้ซ้ำ
 • สามารถรวบรวมขวดพลาสติกจากทั่วโลกได้เป็นจำนวน 1,135,643 ขวด และ นำขวดพลาสติกกว่า 25,200 กิโลกรัม กลับเข้าสู่โรงงานรีไซเคิล
 • ให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลแก่ประชาชนกว่า 199,787 คน ในปี 2565
 • เราได้เปิดให้บริการโรงงานรีไซเคิลขวดต่อขวดครั้งแรกของเราในประเทศฟิลิปปินส์ ชื่อ "PETValue" ร่วมกับ Coca-cola อย่างประสบความสำเร็จ

ความมุ่งมั่นของเรา

 • รีไซเคิล PET หลังการบริโภคปริมาณ 750,000 ตันต่อปี มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตโพลีเอสเตอร์ ในปี 2568
 • รีไซเคิลขวด PET จำนวน 50,000 ล้านขวดต่อปี ในปี 2568
 • ลดอัตราการใช้น้ำทั้งหมด 10% ในปี 2568 เมื่อเทียบกับขอบเขตการรายงานปี 2563
 • 90% ของของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ ในปี 2568
 • ให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล PET แก่ผู้บริโภคทั่วโลก จำนวน 1,000,000 คน ในปี 2573

รีไซเคิล

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

การดูแลสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงด้านการใช้ทรัพยาการ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนากลยุทธ์คาร์บอนต่ำ

ผลลัพธ์

 • ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 2.9 ล้านตัน โดยการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET หลังการบริโภค
 • การลงทุนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน 11.3 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์มากกว่า 74,000 ตัน จากโครงการสีเขียวในการดำเนินงานของเรา
 • ดำเนินการตาม COP21 และกรอบการดำเนินงานและคำแนะนำของ TCFD สำหรับกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศปี 2568 ของเรา
 • เข้าร่วมประเมินกับ CDP : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ความมุ่งมั่นของเรา

 • ลดอัตราการใช้พลังงาน 5% ในปี 2568 เมื่อเทียบกับขอบเขตการรายงานปี 2563
 • ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) 10% ในปี 2568 เมื่อเทียบกับขอบเขตการรายงานปี 2563
 • มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่เป็นกลางทางคาร์บอน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดหาจัดซื้ออย่างรับผิดชอบ

การรับผิดชอบต่อสังคม

ปกป้อง ลดปริมาณ และร่วมมือกับองค์กรที่มีจุดประสงค์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาขยะในมหาสมุทร

ผลลัพธ์

 • 342,961 ตัน เท่ากับ 15.4 พันล้าน ขวด PET หลังการบริโภค ได้รับการจัดการแทนการรั่วไหลลงสู่ทะเลในปี 2563
 • FiberVisions ได้รับผิดชอบที่จะเข้าร่วมกับ Operation Clean Sweep (OCS) ซึ่งเป็นการสัญญาที่มุ่งเน้นการป้องกันการสูญเสียเม็ดพลาสติก, เกล็ด, หรือผงละลายลงในมหาสมุทร
 • CiCLO เป็นเทคโนโลยีในด้านสิ่งทอที่ส่งเสริมกระบวนการชะล้างตัวของใยสังเคราะห์ ทำให้มีการย่อยสลายทางชีวภาพเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกทิ้งลงไปในทะเล, ถังขยะ, และน้ำเสีย นี้จะลดปัญหามลพิษจากไมโครไฟเบอร์สังเคราะห์ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกทิ้งอย่างไม่ระมัดระวังลงไปในสิ่งแวดล้อมทั้งในทะเล, บ่อขยะ, และน้ำเสีย

ความมุ่งมั่นของเรา

 • รีไซเคิล PET หลังการบริโภคปริมาณ 750,000 ตันต่อปี มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ในปี 2568
 • ลดมลภาวะทางทะเลด้วยการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET จำนวน 50,000 ล้านขวดต่อปี ในปี 2568

การดูแลสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รีไซเคิล

การจัดหาจัดซื้ออย่างรับผิดชอบ

การรับผิดชอบต่อสังคม

ลดความเสี่ยงของผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น และติดตามตรวจสอบพื้นที่ใหม่ในบริเวณโดยรอบการดำเนินงานของเรา

ผลลัพธ์

 • 342,961 ตัน เท่ากับ 15.4 พันล้าน ขวด PET หลังการบริโภค ได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ ในปี 2565
 • 72% ของของเสียทั้งหมด ได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ
 • ในเดือนมิถุนายน 2023, Indorama Ventures ได้ทำรายงาน Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)
 • Indorama Ventures Xylenes & PTA (IVXP) ได้จัดตั้ง The Wetlands Edge Environmental Center (WEEC) เพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ

ความมุ่งมั่นของเรา

 • การปกป้องและการฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลาย และส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศน์วิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
 • ลดมลภาวะบนบกด้วยการรีไซเคิลขวด PET จำนวน 50,000 ล้านขวดต่อปี ในปี 2568
 • 90% ของของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ ในปี 2568

การดูแลสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รีไซเคิล

การจัดหาจัดซื้ออย่างรับผิดชอบ

การรับผิดชอบต่อสังคม

ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมายและเกิดเป็นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ผลลัพธ์

 • Indorama Ventures เป็นผู้ลงนามที่น่าภูมิใจของพันธมิตรธุรกิจสำหรับผู้นำด้านภูมิปัญญาของรัฐสภาโลก (Alliance of CEO Climate Leaders) ขององค์กรเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum)
 • เราเป็นผู้ลงนามและสนับสนุนหลักการส่งเสริมพลังของผู้หญิง (Women’s Empowerment Principles) และปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติของ LGBTI ของสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมเท่าเทียมทางเพศ, การทำให้ผู้หญิงมีอำนาจ, และความหลากหลายและการรวมเข้าไปในที่ทำงาน, ตลาด, และชุมชน
 • Indorama Ventures เข้าร่วมงาน CEO Forum on Sustainable Finance ของสมาคมโลกของสหประชาชาติ (UN Global Compact)

ความมุ่งมั่นของเรา

 • ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการผลักดันการบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
 • ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการผลักดันไปสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

การเข้าร่วมสมาคมอุตสาหกรรมและการเข้าเป็นสมาชิก

 • = สนับสนุนอย่างเต็มที่
 • = สนับสนุน
 • = ติดตาม

เป้าหมายการดำเนินงาน 17 ฉบับและ 169 เป้าหมาย มุ่งมั่นที่จะขจัดความยากจน เสริมสร้างสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงและเด็ก พวกเราจะบูรณาการและแบ่งแยกและรักษาสมดุลสามมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ละเป้าหมายจะกระตุ้นการกระทำในพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษยชาติและโลก

ไอวีแอลให้คำมั่นสัญญาว่า ภายในปี 2573 เราจะร่วมลงทุนรวม 1 พันล้านบาทในโครงการต่างๆ ประมาณ 45 โครงการ ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยตรง นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะรวมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ในหัวใจหลักของกลยุทธ์และกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

IVL's Key Focus Themes on SDGs

เรามีความมุ่งมั่นอย่างสูงที่ต้องการจะการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573 โดยภาคเอกชน ร่วมกับ รัฐบาล สถาบัน และชุมชน มีบทบาทสำคัญชุมชนมีบทบาสำคัญในการส่งมอบเป้าหมายเหล่านี้ เพื่อให้ได้รับความสนใจจากธุรกิจและเป็นการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

ด้วยลักษณะการดำเนินธุรกิจ ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะแสดงบทบาทในการสนับสนุนให้บรรลุความสำเร็จในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังต่อไปนี้ เป้าหมายที่แสดงเป็นสีคือได้รับผลกระทบทางตรงจากการดำเนินธุรกิจซึ่งไอวีแอลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อเป้าหมายนั้น และเป้าหมายที่เป็นสีขาวคือได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งไอวีแอลเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง

การรีไซเคิลและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

นำลูกค้าของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเข้าสู่วงจรห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ และพัฒนาวิธีการเพื่อให้เกิดการรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สอดคล้องกับความคิดระดับโลกที่เกิดขึ้นในงาน Paris Climate Conference (COP21) เพื่อพัฒนากลยุทธ์คาร์บอนต่ำที่แข็งแกร่ง

อ่านเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ลดความเสี่ยงของผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของเรา

อ่านเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาทรัพยากรและสร้างความมั่นใจว่าการผลิตของเรา นั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

สุขภาพและความปลอดภัย

รับประกันว่าสุขภาพและความปลอดภัยเป็นความสำคัญระดับต้นในกิจกรรมของเรา

อ่านเพิ่มเติม

สุขภาพ ความปลอดภัยพนักงาน และความเป็นอยู่ที่ดี

เพิ่มโอกาสในการพัฒนาโดยมุ่งเน้นไปที่การจ้างผู้หญิงและสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ

อ่านเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ทำให้ความรู้เรื่องรีไซเคิลเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR Flagship Program ระดับโลกของเรา

อ่านเพิ่มเติม

SDGs Collaboration Project Highlights

PET Bottle Circularity Drive to Encourage Responsible Consumption and Reduce GHG Emissions

Indorama Ventures and the Faculty of Engineering and Industrial Technology at Silpakorn University joined together to drive the SDGs Collaboration Project, as part of the “Green Campus Kickstart: Step One to Sustainability.” This initiative is one of the key components within the “Circular Economy” course and aims to raise awareness about environmental issues caused by plastic waste, while promoting sorting practices in line with the university’s waste management policies. It serves as an inspiration for students to contribute to the circular economy by sustainably utilizing existing resources. This event focused on collecting post-consumer PET bottles for recycling and other environmentally responsible purposes. Initiatives like these play a vital role in reducing plastic waste and promoting sustainability. Indorama Ventures supported Recycling and Circular Economy Education to demonstrate how post-consumer PET bottles can be turned into new products, such as rPET resin and fibers. This aligns with responsible production and consumption (SDG 12), and also delivers other value in terms of carbon footprint reductions (SDG 13) and diverting PET waste from landfills (SDG 10).

Engaging with 300 undergraduate students, professors, and staff, the faculty collectively contributed a total of 900 kilograms of PET bottles during this one-day event. The PET bottles collected were sent for recycling at our recycling plant in Nakhon Pathom, contributing to a GHG reduction of almost one ton