เรามุ่งมั่นที่จะแสดงบทบาทในการสนับสนุนให้บรรลุความสำเร็จในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สร้างความเชื่อมั่นด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ พนักงาน และผู้รับเหมา

ผลลัพธ์

 • หน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ : คนไข้ 102 คน เข้ารับการรักษา
 • มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม: ผู้ป่วยเข้ารับการปรึกษาทางการแพทย์ 115 คน และ ได้รับการผ่าตัด 2 คน ใน 2 จังหวัดของประเทศไทย
 • กองทุน COVID-19 ของไอวีแอล (2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ)
 • บริจาคข้าวสาร 310 กิโลกรัม ให้กับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก 4 แห่ง ในเขตคลองเตย เพื่อสนับสนุนนักเรียนก่อนวัยเรียน 500 คน
 • อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานโดยรวม: 0.91 กรณี/200,000 ชั่วโมงทำงาน
 • อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน: 0.48 กรณี/200,000 ชั่วโมงทำงาน
 • ไม่มีกรณีการเสียชีวิตจากการทำงาน

ความมุ่งมั่นของเรา

 • เพิ่มการเข้าถึงการบริการการดูแลสุขภาพที่จำเป็นและมีคุณภาพ
 • อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานลดลงน้อยกว่า 0.5 กรณี/200,000 ชั่วโมงทำงาน ในปี 2568 และน้อยกว่า 0.1 กรณี/200,000 ชั่วโมงทำงาน ในปี 2573

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทรัพยากรบุคคล

การรับผิดชอบต่อสังคม

Covid-19 Response

มอบโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาความสามารถแก่ พนักงานทุกคน และส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลสู่สังคม

ผลลัพธ์

 • การให้ความรู้และการอบรมด้าน STEM พร้อมทุนการศึกษากว่า 16,354 เหรียญสหรัฐ ให้กับ โรงเรียน 65 แห่ง นักเรียน 412 คน และครู 70 คน
 • จัดโครงการให้ความรู้แก่ผู้ลี้ภัยที่ยังไม่ได้รับการจัดทำทะเบียน 158 คน
 • การให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล แก่ประชาชน 27,906 คน นักเรียน 2,806 คน ครู 153 คน และคนในชุมชน 23,562 คน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างความตระหนักรู้ ในปี 2563

ความมุ่งมั่นของเรา

 • เพิ่มการให้ความรู้ด้าน STEM education จัดการอบรมให้กับนักเรียนและครู
 • อบรมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล PET แก่ผู้บริโภคทั่วโลก 1,000,000 คน ในปี 2573

ทรัพยากรบุคคล

การรับผิดชอบต่อสังคม

สนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศ และการเพิ่มการเข้าร่วม และความก้าวหน้าของสตรี

ผลลัพธ์

 • การจัดฝึกอบรม 79 ครั้ง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้หญิงกลุ่มเปราะบาง
 • 35% พนักงานหญิงที่อยู่ในตำแหน่งบริหาร

ความมุ่งมั่นของเรา

 • เพิ่มจำนวนพนักงานหญิงที่อยู่ในตำแหน่งบริหารและผู้นำองค์กร
 • ส่งเสริมให้ผู้หญิงกลุ่มเปราะบางได้รับทักษะที่จำเป็นเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น
 • ไม่มีการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน

ทรัพยากรบุคคล

การรับผิดชอบต่อสังคม

บริหารจัดการการใช้น้ำและการปล่อยทิ้งอย่างยั่งยืนและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำทั่วโลกเพื่อลดวิกฤติด้านน้ำ

ผลลัพธ์

 • 100% ของน้ำที่ปล่อยทิ้งได้รับการบำบัด
 • 10% อัตราการใช้น้ำลดลงในปี 2563
 • 6.6% อัตราน้ำที่นำมารีไซเคิลและใช้ซ้ำ
 • การลงทุนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านน้ำ 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • การวิเคราะห์ความตึงเครียดด้านน้ำ ด้วยเครื่องมือ WRI Aqueduct
 • การมอบระบบและน้ำที่สะอาดให้กับเด็กกลุ่มเปราะบาง 643 คน และ คนในชุมชน 2,000 คน ในจังหวัดเลย ประเทศไทย

ความมุ่งมั่นของเรา

 • ลดอัตราการใช้น้ำลง 10% ในปี 2568 (จากระดับในปี 2563)
 • ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
 • เพิ่มการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย

การดูแลสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

เพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานทดแทนในพื้นที่ดำเนินงานที่เป็นไปได้

ผลลัพธ์

 • การใช้พลังงานทดแทนรวมที่ 1,767,434 กิกะจูล ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 87,227 tCO2e
 • 100% ไฟฟ้าจากแหล่งทดแทนที่นำมาใช้ในโรงงาน ทั้งสิ้น 4 โรงงาน
 • 55% ของการดำเนินธุรกิจทั้งหมด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001

ความมุ่งมั่นของเรา

 • การใช้ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่ 10% ในปี 2568 และ 25% ในปี 2573
 • การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการด้านพลังงาน

การบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทน

จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม การไม่เลือกปฏิบัติ และโอกาสที่เท่าเทียมกัน ในพื้นที่การดำเนินงานและในห่วงโซ่อุปทาน

ผลลัพธ์

 • 91.51% ของอัตราการรักษาพนักงาน
 • มีการจ้างงาน 294 คน ที่ทีความบกพร่องและพิการ
 • 16% ของพนักงานอยู่ในกลุ่มอายุน้อยกว่า 30 ปี
 • การฝึกอบรม 429,886 ชั่วโมง

ความุ่งมั่นของเรา

 • การปกป้องสิทธิแรงงาน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นใจได้
 • อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานลดลงน้อยกว่า 0.5 กรณี/200,000 ชั่วโมงทำงาน ในปี 2568 และน้อยกว่า 0.1 กรณี/200,000 ชั่วโมงทำงาน ในปี 2573

ทรัพยากรบุคคล

การรับผิดชอบต่อสังคม

การเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการลงทุนในการผลิต นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ผลลัพธ์

 • โรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ 3 แห่ง และมีการขยายโรงงาน 1 แห่ง ในปี 2563
 • 19.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการวิจัยและพัฒนา
 • 173 พนักงานด้านการวิจัยและพัฒนา / 17 ศูนย์การวิจัยและพัฒนา ในปี 2563
 • 94 สิทธิบัตรในปี 2563 (ยื่นจดและได้รับ) จากทั้งหมด 884 ฉบับ
 • โครงการร่วมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และสถาบันการศึกษามากกว่า 300 โครงการ
 • 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการลงทุนในโครงการเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก
 • สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2563*: ธุรกิจเส้นใย = 23% และ ธุรกิจพลาสติก PET Specialty = 35%
 • องค์กรแรกในประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่น ที่มีข้อกำหนดเชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Ninja Loan) มูลค่า 225 ล้านเหรียญสหรัฐ

ความมุ่งมั่นของเรา

 • ลงทุนในโครงการด้านความยั่งยืน 1,500 ล้านเรียญสหรัฐ (การรีไซเคิลและการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน)
 • 10% การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) ลงในปี 2568 (จากระดับในปี 2563)
 • สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2564*: ธุรกิจเส้นใย = 22% และ ธุรกิจพลาสติก PET Specialty = 34%
 • ส่งเสริมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยี

* สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ รายได้ที่เกิดจากยอดขายผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นในช่วง 5 ปีหลัง

การบริหารจัดการนวัตกรรม

รีไซเคิล

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

เสริมสร้างความพยายามที่จะปกป้องมรดกทางธรรมชาติและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นที่ผู้คนในสถานการณ์ที่เปราะบางเพื่อสร้างเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

Outcomes

 • 222,288 ตัน เท่ากับ 10,100 ล้าน ขวด PET หลังการบริโภค ได้รับการจัดการแทนการฝังกลบและการรั่วไหลลงสู่ทะเลในปี 2563
 • 84% ของของเสียทั้งหมดในการดำเนินงานของเรา ได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ
 • สนับสนุน Wetlands Edge Environment Center (WEEC) ในรัฐอลาบามา และ ถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าและพืชป่าในพื้นที่มากกว่า 400 เอเคอร์
 • ช่วยเหลือผู้หญิงกลุ่มเปราะบางจำนวน 223 คน ที่มีสถานภาพการคลอดบุตรในแคมป์ก่อสร้าง ชนกลุ่มน้อย เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว และ ผู้ต้องขัง
 • การลงทุนที่เกี่ยวกับชุมชน มากกว่า 450,000 เหรียญสหรัฐ

Our Commitments

 • รีไซเคิลขวด PET จำนวน 50,000 ล้านขวดต่อปี ในปี 2568
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการดำเนินงานของเราผ่านความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนและโครงการสีเขียว
 • 90% ของของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ ในปี 2568

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

รีไซเคิล

การบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

การรับผิดชอบต่อสังคม

ลดผลกระทบอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของเราในระหว่างการไปใช้ และส่งเสริมวิธีการต่างๆ เพื่อการรีไซเคิล

ผลลัพธ์

 • ขวด PET ประมาณ 58,000 ล้านขวด ได้รับการรีไซเคิล ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2563
 • 84% ของของเสียทั้งหมด ได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ
 • 6.6% อัตราน้ำที่นำมารีไซเคิลและใช้ซ้ำ
 • สามารถรวบรวมขวดพลาสติกจากทั่วโลกได้เป็นจำนวน 424,530 ขวด และ นำขวดพลาสติกกว่า 6,109 กิโลกรัม กลับเข้าสู่โรงงานรีไซเคิล
 • ให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลแก่ประชาชนกว่า 27,906 คน ในปี 2563

ความมุ่งมั่นของเรา

 • รีไซเคิล PET หลังการบริโภคปริมาณ 750,000 ตันต่อปี มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตโพลีเอสเตอร์ ในปี 2568
 • รีไซเคิลขวด PET จำนวน 50,000 ล้านขวดต่อปี ในปี 2568
 • ลดอัตราการใช้น้ำทั้งหมด 10% ในปี 2568 เมื่อเทียบกับขอบเขตการรายงานปี 2563
 • 90% ของของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ ในปี 2568
 • ให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล PET แก่ผู้บริโภคทั่วโลก จำนวน 1,000,000 คน ในปี 2573

รีไซเคิล

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

การดูแลสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงด้านการใช้ทรัพยาการ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนากลยุทธ์คาร์บอนต่ำ

ผลลัพธ์

 • ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 1.9 ล้านตัน โดยการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET หลังการบริโภค
 • การลงทุนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน 5.1 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์มากกว่า 48,000 ตัน reduced จากโครงการสีเขียวในการดำเนินงานของเรา
 • ดำเนินการตาม COP21 และกรอบการดำเนินงานและคำแนะนำของ TCFD สำหรับกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศปี 2568 ของเรา
 • เข้าร่วมประเมินกับ CDP : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ความมุ่งมั่นของเรา

 • ลดอัตราการใช้พลังงาน 5% ในปี 2568 เมื่อเทียบกับขอบเขตการรายงานปี 2563
 • ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) 10% ในปี 2568 เมื่อเทียบกับขอบเขตการรายงานปี 2563
 • มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่เป็นกลางทางคาร์บอน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดหาจัดซื้ออย่างรับผิดชอบ

การรับผิดชอบต่อสังคม

ปกป้อง ลดปริมาณ และร่วมมือกับองค์กรที่มีจุดประสงค์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาขยะในมหาสมุทร

ผลลัพธ์

 • 222,288 ตัน เท่ากับ 10,100 ล้าน ขวด PET หลังการบริโภค ได้รับการจัดการแทนการรั่วไหลลงสู่ทะเลในปี 2563
 • ได้รับ Blue loan มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อจัดการกับพลาสติกที่รั่วไหลลงสู่ทะเล
 • ร่วมมือกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการแข่งขันนวัตกรรม “เครื่องมือดักจับขยะทางทะเล” ที่ช่วยลดการรั่วไหลของขยะลงสู่แหล่งน้ำ

ความมุ่งมั่นของเรา

 • รีไซเคิล PET หลังการบริโภคปริมาณ 750,000 ตันต่อปี มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ในปี 2568
 • ลดมลภาวะทางทะเลด้วยการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET จำนวน 50,000 ล้านขวดต่อปี ในปี 2568

การดูแลสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รีไซเคิล

การจัดหาจัดซื้ออย่างรับผิดชอบ

การรับผิดชอบต่อสังคม

ลดความเสี่ยงของผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น และติดตามตรวจสอบพื้นที่ใหม่ในบริเวณโดยรอบการดำเนินงานของเรา

ผลลัพธ์

 • สนับสนุนการอนุรักษ์และรักษาสัตว์ป่า (รักษาเผ่าพันธุ์และการรับเลี้ยงสัตว์) ในสวนสัตว์ Asheboro ใน North Carolina
 • 222,288 ตัน เท่ากับ 10,100 ล้าน ขวด PET หลังการบริโภค ได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ ในปี 2563
 • 84% ของของเสียทั้งหมด ได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ

ความมุ่งมั่นของเรา

 • การปกป้องและการฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลาย และส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศน์วิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
 • ลดมลภาวะบนบกด้วยการรีไซเคิลขวด PET จำนวน 50,000 ล้านขวดต่อปี ในปี 2568
 • 90% ของของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ ในปี 2568

การดูแลสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รีไซเคิล

การจัดหาจัดซื้ออย่างรับผิดชอบ

การรับผิดชอบต่อสังคม

ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมายและเกิดเป็นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ผลลัพธ์

 • เป็นส่วนหนึ่งของ Circular Economy Accelerator
 • การเป็นสมาชิก “Participant” ภายใต้กรอบความร่วมมือของ United Nations Global Compact
 • เข้าร่วมใน Global Plastic Action Partnership (GPAP) ของ World Economic Forum
 • หน่วยงานและสมาคมต่างๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ

ความมุ่งมั่นของเรา

 • ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการผลักดันการบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
 • ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการผลักดันไปสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

การเข้าร่วมสมาคมอุตสาหกรรมและการเข้าเป็นสมาชิก

 • = สนับสนุนอย่างเต็มที่
 • = สนับสนุน
 • = ติดตาม

เป้าหมายการดำเนินงาน 17 ฉบับและ 169 เป้าหมาย มุ่งมั่นที่จะขจัดความยากจน เสริมสร้างสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงและเด็ก พวกเราจะบูรณาการและแบ่งแยกและรักษาสมดุลสามมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ละเป้าหมายจะกระตุ้นการกระทำในพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษยชาติและโลก

ไอวีแอลให้คำมั่นสัญญาว่า ภายในปี 2573 เราจะร่วมลงทุนรวม 1 พันล้านบาทในโครงการต่างๆ ประมาณ 45 โครงการ ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยตรง นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะรวมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ในหัวใจหลักของกลยุทธ์และกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

IVL's Key Focus Themes on SDGs

เรามีความมุ่งมั่นอย่างสูงที่ต้องการจะการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573 โดยภาคเอกชน ร่วมกับ รัฐบาล สถาบัน และชุมชน มีบทบาทสำคัญชุมชนมีบทบาสำคัญในการส่งมอบเป้าหมายเหล่านี้ เพื่อให้ได้รับความสนใจจากธุรกิจและเป็นการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

ด้วยลักษณะการดำเนินธุรกิจ ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะแสดงบทบาทในการสนับสนุนให้บรรลุความสำเร็จในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังต่อไปนี้ เป้าหมายที่แสดงเป็นสีคือได้รับผลกระทบทางตรงจากการดำเนินธุรกิจซึ่งไอวีแอลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อเป้าหมายนั้น และเป้าหมายที่เป็นสีขาวคือได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งไอวีแอลเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง

การรีไซเคิลและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

นำลูกค้าของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเข้าสู่วงจรห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ และพัฒนาวิธีการเพื่อให้เกิดการรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สอดคล้องกับความคิดระดับโลกที่เกิดขึ้นในงาน Paris Climate Conference (COP21) เพื่อพัฒนากลยุทธ์คาร์บอนต่ำที่แข็งแกร่ง

อ่านเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ลดความเสี่ยงของผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของเรา

อ่านเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาทรัพยากรและสร้างความมั่นใจว่าการผลิตของเรา นั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

สุขภาพและความปลอดภัย

รับประกันว่าสุขภาพและความปลอดภัยเป็นความสำคัญระดับต้นในกิจกรรมของเรา

อ่านเพิ่มเติม

สุขภาพ ความปลอดภัยพนักงาน และความเป็นอยู่ที่ดี

เพิ่มโอกาสในการพัฒนาโดยมุ่งเน้นไปที่การจ้างผู้หญิงและสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ

อ่านเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ทำให้ความรู้เรื่องรีไซเคิลเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR Flagship Program ระดับโลกของเรา

อ่านเพิ่มเติม