เรามุ่งมั่นที่จะแสดงบทบาทในการสนับสนุนให้บรรลุความสำเร็จในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

SDGs 2030 Agenda – Halfway There
IVL’s Achievements

IVL visited the UN Global Compact's headquarters in New York

IVL visited the UN Global Compact's headquarters in New York, and had meetings with Ms. Sue Allchurch, Chief of Outreach and Engagement, and Mr. Maxell MacKenna, Manager of Fundraising and Sponsorships.

The purpose of these meetings was to discuss possible collaborative opportunities in their Supply Chain Pilot Program. This program helps leverage sustainable practices in supply chains pertaining to human rights, environment, labor, and anti-corruption, in line with the UN Global Compact principles. It can further contribute to net zero ambitions and the SDGs.

IVL also took the opportunity to provide the company's SDGs Report to Ms. Allchurch and Mr. Maxell. They both appreciated the report and IVL's efforts and contributions in achieving UN SDGs.

สร้างความเชื่อมั่นด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ พนักงาน และผู้รับเหมา

ผลลัพธ์

 • หน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ : คนไข้ 102 คน เข้ารับการรักษา
 • มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม: ผู้ป่วยเข้ารับการปรึกษาทางการแพทย์ 115 คน และ ได้รับการผ่าตัด 2 คน ใน 2 จังหวัดของประเทศไทย
 • กองทุน COVID-19 ของไอวีแอล (2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ)
 • บริจาคข้าวสาร 310 กิโลกรัม ให้กับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก 4 แห่ง ในเขตคลองเตย เพื่อสนับสนุนนักเรียนก่อนวัยเรียน 500 คน
 • อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานโดยรวม: 0.91 กรณี/200,000 ชั่วโมงทำงาน
 • อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน: 0.48 กรณี/200,000 ชั่วโมงทำงาน
 • ไม่มีกรณีการเสียชีวิตจากการทำงาน

ความมุ่งมั่นของเรา

 • เพิ่มการเข้าถึงการบริการการดูแลสุขภาพที่จำเป็นและมีคุณภาพ
 • อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานลดลงน้อยกว่า 0.5 กรณี/200,000 ชั่วโมงทำงาน ในปี 2568 และน้อยกว่า 0.1 กรณี/200,000 ชั่วโมงทำงาน ในปี 2573

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทรัพยากรบุคคล

การรับผิดชอบต่อสังคม

Covid-19 Response

มอบโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาความสามารถแก่ พนักงานทุกคน และส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลสู่สังคม

ผลลัพธ์

 • การให้ความรู้และการอบรมด้าน STEM พร้อมทุนการศึกษากว่า 16,354 เหรียญสหรัฐ ให้กับ โรงเรียน 65 แห่ง นักเรียน 412 คน และครู 70 คน
 • จัดโครงการให้ความรู้แก่ผู้ลี้ภัยที่ยังไม่ได้รับการจัดทำทะเบียน 158 คน
 • การให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล แก่ประชาชน 27,906 คน นักเรียน 2,806 คน ครู 153 คน และคนในชุมชน 23,562 คน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างความตระหนักรู้ ในปี 2563

ความมุ่งมั่นของเรา

 • เพิ่มการให้ความรู้ด้าน STEM education จัดการอบรมให้กับนักเรียนและครู
 • อบรมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล PET แก่ผู้บริโภคทั่วโลก 1,000,000 คน ในปี 2573

ทรัพยากรบุคคล

การรับผิดชอบต่อสังคม

สนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศ และการเพิ่มการเข้าร่วม และความก้าวหน้าของสตรี

ผลลัพธ์

 • การจัดฝึกอบรม 79 ครั้ง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้หญิงกลุ่มเปราะบาง
 • 35% พนักงานหญิงที่อยู่ในตำแหน่งบริหาร

ความมุ่งมั่นของเรา

 • เพิ่มจำนวนพนักงานหญิงที่อยู่ในตำแหน่งบริหารและผู้นำองค์กร
 • ส่งเสริมให้ผู้หญิงกลุ่มเปราะบางได้รับทักษะที่จำเป็นเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น
 • ไม่มีการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน

ทรัพยากรบุคคล

การรับผิดชอบต่อสังคม

บริหารจัดการการใช้น้ำและการปล่อยทิ้งอย่างยั่งยืนและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำทั่วโลกเพื่อลดวิกฤติด้านน้ำ

ผลลัพธ์

 • 100% ของน้ำที่ปล่อยทิ้งได้รับการบำบัด
 • 10% อัตราการใช้น้ำลดลงในปี 2563
 • 6.6% อัตราน้ำที่นำมารีไซเคิลและใช้ซ้ำ
 • การลงทุนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านน้ำ 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • การวิเคราะห์ความตึงเครียดด้านน้ำ ด้วยเครื่องมือ WRI Aqueduct
 • การมอบระบบและน้ำที่สะอาดให้กับเด็กกลุ่มเปราะบาง 643 คน และ คนในชุมชน 2,000 คน ในจังหวัดเลย ประเทศไทย

ความมุ่งมั่นของเรา

 • ลดอัตราการใช้น้ำลง 10% ในปี 2568 (จากระดับในปี 2563)
 • ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
 • เพิ่มการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย

การดูแลสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

เพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานทดแทนในพื้นที่ดำเนินงานที่เป็นไปได้

ผลลัพธ์

 • การใช้พลังงานทดแทนรวมที่ 1,767,434 กิกะจูล ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 87,227 tCO2e
 • 100% ไฟฟ้าจากแหล่งทดแทนที่นำมาใช้ในโรงงาน ทั้งสิ้น 4 โรงงาน
 • 55% ของการดำเนินธุรกิจทั้งหมด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001

ความมุ่งมั่นของเรา

 • การใช้ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่ 10% ในปี 2568 และ 25% ในปี 2573
 • การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการด้านพลังงาน

การบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทน

จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม การไม่เลือกปฏิบัติ และโอกาสที่เท่าเทียมกัน ในพื้นที่การดำเนินงานและในห่วงโซ่อุปทาน

ผลลัพธ์

 • 91.51% ของอัตราการรักษาพนักงาน
 • มีการจ้างงาน 294 คน ที่ทีความบกพร่องและพิการ
 • 16% ของพนักงานอยู่ในกลุ่มอายุน้อยกว่า 30 ปี
 • การฝึกอบรม 429,886 ชั่วโมง

ความุ่งมั่นของเรา

 • การปกป้องสิทธิแรงงาน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นใจได้
 • อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานลดลงน้อยกว่า 0.5 กรณี/200,000 ชั่วโมงทำงาน ในปี 2568 และน้อยกว่า 0.1 กรณี/200,000 ชั่วโมงทำงาน ในปี 2573

ทรัพยากรบุคคล

การรับผิดชอบต่อสังคม

การเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการลงทุนในการผลิต นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ผลลัพธ์

 • โรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ 3 แห่ง และมีการขยายโรงงาน 1 แห่ง ในปี 2563
 • 19.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการวิจัยและพัฒนา
 • 173 พนักงานด้านการวิจัยและพัฒนา / 17 ศูนย์การวิจัยและพัฒนา ในปี 2563
 • 94 สิทธิบัตรในปี 2563 (ยื่นจดและได้รับ) จากทั้งหมด 884 ฉบับ
 • โครงการร่วมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และสถาบันการศึกษามากกว่า 300 โครงการ
 • 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการลงทุนในโครงการเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก
 • สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2563*: ธุรกิจเส้นใย = 23% และ ธุรกิจพลาสติก PET Specialty = 35%
 • องค์กรแรกในประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่น ที่มีข้อกำหนดเชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Ninja Loan) มูลค่า 225 ล้านเหรียญสหรัฐ

ความมุ่งมั่นของเรา

 • ลงทุนในโครงการด้านความยั่งยืน 1,500 ล้านเรียญสหรัฐ (การรีไซเคิลและการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน)
 • 10% การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) ลงในปี 2568 (จากระดับในปี 2563)
 • สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2564*: ธุรกิจเส้นใย = 22% และ ธุรกิจพลาสติก PET Specialty = 34%
 • ส่งเสริมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยี

* สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ รายได้ที่เกิดจากยอดขายผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นในช่วง 5 ปีหลัง

การบริหารจัดการนวัตกรรม

รีไซเคิล

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

เสริมสร้างความพยายามที่จะปกป้องมรดกทางธรรมชาติและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นที่ผู้คนในสถานการณ์ที่เปราะบางเพื่อสร้างเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

Outcomes

 • 222,288 ตัน เท่ากับ 10,100 ล้าน ขวด PET หลังการบริโภค ได้รับการจัดการแทนการฝังกลบและการรั่วไหลลงสู่ทะเลในปี 2563
 • 84% ของของเสียทั้งหมดในการดำเนินงานของเรา ได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ
 • สนับสนุน Wetlands Edge Environment Center (WEEC) ในรัฐอลาบามา และ ถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าและพืชป่าในพื้นที่มากกว่า 400 เอเคอร์
 • ช่วยเหลือผู้หญิงกลุ่มเปราะบางจำนวน 223 คน ที่มีสถานภาพการคลอดบุตรในแคมป์ก่อสร้าง ชนกลุ่มน้อย เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว และ ผู้ต้องขัง
 • การลงทุนที่เกี่ยวกับชุมชน มากกว่า 450,000 เหรียญสหรัฐ

Our Commitments

 • รีไซเคิลขวด PET จำนวน 50,000 ล้านขวดต่อปี ในปี 2568
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการดำเนินงานของเราผ่านความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนและโครงการสีเขียว
 • 90% ของของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ ในปี 2568

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

รีไซเคิล

การบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

การรับผิดชอบต่อสังคม

ลดผลกระทบอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของเราในระหว่างการไปใช้ และส่งเสริมวิธีการต่างๆ เพื่อการรีไซเคิล

ผลลัพธ์

 • ขวด PET ประมาณ 58,000 ล้านขวด ได้รับการรีไซเคิล ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2563
 • 84% ของของเสียทั้งหมด ได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ
 • 6.6% อัตราน้ำที่นำมารีไซเคิลและใช้ซ้ำ
 • สามารถรวบรวมขวดพลาสติกจากทั่วโลกได้เป็นจำนวน 424,530 ขวด และ นำขวดพลาสติกกว่า 6,109 กิโลกรัม กลับเข้าสู่โรงงานรีไซเคิล
 • ให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลแก่ประชาชนกว่า 27,906 คน ในปี 2563

ความมุ่งมั่นของเรา

 • รีไซเคิล PET หลังการบริโภคปริมาณ 750,000 ตันต่อปี มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตโพลีเอสเตอร์ ในปี 2568
 • รีไซเคิลขวด PET จำนวน 50,000 ล้านขวดต่อปี ในปี 2568
 • ลดอัตราการใช้น้ำทั้งหมด 10% ในปี 2568 เมื่อเทียบกับขอบเขตการรายงานปี 2563
 • 90% ของของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ ในปี 2568
 • ให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล PET แก่ผู้บริโภคทั่วโลก จำนวน 1,000,000 คน ในปี 2573

รีไซเคิล

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

การดูแลสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงด้านการใช้ทรัพยาการ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนากลยุทธ์คาร์บอนต่ำ

ผลลัพธ์

 • ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 1.9 ล้านตัน โดยการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET หลังการบริโภค
 • การลงทุนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน 5.1 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์มากกว่า 48,000 ตัน reduced จากโครงการสีเขียวในการดำเนินงานของเรา
 • ดำเนินการตาม COP21 และกรอบการดำเนินงานและคำแนะนำของ TCFD สำหรับกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศปี 2568 ของเรา
 • เข้าร่วมประเมินกับ CDP : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ความมุ่งมั่นของเรา

 • ลดอัตราการใช้พลังงาน 5% ในปี 2568 เมื่อเทียบกับขอบเขตการรายงานปี 2563
 • ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) 10% ในปี 2568 เมื่อเทียบกับขอบเขตการรายงานปี 2563
 • มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่เป็นกลางทางคาร์บอน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดหาจัดซื้ออย่างรับผิดชอบ

การรับผิดชอบต่อสังคม

ปกป้อง ลดปริมาณ และร่วมมือกับองค์กรที่มีจุดประสงค์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาขยะในมหาสมุทร

ผลลัพธ์

 • 222,288 ตัน เท่ากับ 10,100 ล้าน ขวด PET หลังการบริโภค ได้รับการจัดการแทนการรั่วไหลลงสู่ทะเลในปี 2563
 • ได้รับ Blue loan มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อจัดการกับพลาสติกที่รั่วไหลลงสู่ทะเล
 • ร่วมมือกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการแข่งขันนวัตกรรม “เครื่องมือดักจับขยะทางทะเล” ที่ช่วยลดการรั่วไหลของขยะลงสู่แหล่งน้ำ

ความมุ่งมั่นของเรา

 • รีไซเคิล PET หลังการบริโภคปริมาณ 750,000 ตันต่อปี มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ในปี 2568
 • ลดมลภาวะทางทะเลด้วยการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET จำนวน 50,000 ล้านขวดต่อปี ในปี 2568

การดูแลสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รีไซเคิล

การจัดหาจัดซื้ออย่างรับผิดชอบ

การรับผิดชอบต่อสังคม

ลดความเสี่ยงของผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น และติดตามตรวจสอบพื้นที่ใหม่ในบริเวณโดยรอบการดำเนินงานของเรา

ผลลัพธ์

 • สนับสนุนการอนุรักษ์และรักษาสัตว์ป่า (รักษาเผ่าพันธุ์และการรับเลี้ยงสัตว์) ในสวนสัตว์ Asheboro ใน North Carolina
 • 222,288 ตัน เท่ากับ 10,100 ล้าน ขวด PET หลังการบริโภค ได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ ในปี 2563
 • 84% ของของเสียทั้งหมด ได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ

ความมุ่งมั่นของเรา

 • การปกป้องและการฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลาย และส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศน์วิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
 • ลดมลภาวะบนบกด้วยการรีไซเคิลขวด PET จำนวน 50,000 ล้านขวดต่อปี ในปี 2568
 • 90% ของของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ ในปี 2568

การดูแลสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รีไซเคิล

การจัดหาจัดซื้ออย่างรับผิดชอบ

การรับผิดชอบต่อสังคม

ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมายและเกิดเป็นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ผลลัพธ์

 • เป็นส่วนหนึ่งของ Circular Economy Accelerator
 • การเป็นสมาชิก “Participant” ภายใต้กรอบความร่วมมือของ United Nations Global Compact
 • เข้าร่วมใน Global Plastic Action Partnership (GPAP) ของ World Economic Forum
 • หน่วยงานและสมาคมต่างๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ

ความมุ่งมั่นของเรา

 • ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการผลักดันการบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
 • ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการผลักดันไปสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

การเข้าร่วมสมาคมอุตสาหกรรมและการเข้าเป็นสมาชิก

 • = สนับสนุนอย่างเต็มที่
 • = สนับสนุน
 • = ติดตาม

เป้าหมายการดำเนินงาน 17 ฉบับและ 169 เป้าหมาย มุ่งมั่นที่จะขจัดความยากจน เสริมสร้างสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงและเด็ก พวกเราจะบูรณาการและแบ่งแยกและรักษาสมดุลสามมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ละเป้าหมายจะกระตุ้นการกระทำในพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษยชาติและโลก

ไอวีแอลให้คำมั่นสัญญาว่า ภายในปี 2573 เราจะร่วมลงทุนรวม 1 พันล้านบาทในโครงการต่างๆ ประมาณ 45 โครงการ ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยตรง นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะรวมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ในหัวใจหลักของกลยุทธ์และกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

IVL's Key Focus Themes on SDGs

เรามีความมุ่งมั่นอย่างสูงที่ต้องการจะการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573 โดยภาคเอกชน ร่วมกับ รัฐบาล สถาบัน และชุมชน มีบทบาทสำคัญชุมชนมีบทบาสำคัญในการส่งมอบเป้าหมายเหล่านี้ เพื่อให้ได้รับความสนใจจากธุรกิจและเป็นการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

ด้วยลักษณะการดำเนินธุรกิจ ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะแสดงบทบาทในการสนับสนุนให้บรรลุความสำเร็จในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังต่อไปนี้ เป้าหมายที่แสดงเป็นสีคือได้รับผลกระทบทางตรงจากการดำเนินธุรกิจซึ่งไอวีแอลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อเป้าหมายนั้น และเป้าหมายที่เป็นสีขาวคือได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งไอวีแอลเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง

การรีไซเคิลและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

นำลูกค้าของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเข้าสู่วงจรห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ และพัฒนาวิธีการเพื่อให้เกิดการรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สอดคล้องกับความคิดระดับโลกที่เกิดขึ้นในงาน Paris Climate Conference (COP21) เพื่อพัฒนากลยุทธ์คาร์บอนต่ำที่แข็งแกร่ง

อ่านเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ลดความเสี่ยงของผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของเรา

อ่านเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาทรัพยากรและสร้างความมั่นใจว่าการผลิตของเรา นั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

สุขภาพและความปลอดภัย

รับประกันว่าสุขภาพและความปลอดภัยเป็นความสำคัญระดับต้นในกิจกรรมของเรา

อ่านเพิ่มเติม

สุขภาพ ความปลอดภัยพนักงาน และความเป็นอยู่ที่ดี

เพิ่มโอกาสในการพัฒนาโดยมุ่งเน้นไปที่การจ้างผู้หญิงและสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ

อ่านเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ทำให้ความรู้เรื่องรีไซเคิลเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR Flagship Program ระดับโลกของเรา

อ่านเพิ่มเติม