เรามุ่งมั่นที่จะแสดงบทบาทในการสนับสนุนให้บรรลุความสำเร็จในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สร้างความเชื่อมั่นด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ พนักงาน และผู้รับเหมา

ผลลัพธ์

 • หน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ : คนไข้ 594 คน เข้ารับการรักษา
 • มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม: คนไข้ 332 คนเข้ารับการรักษา / 227 คนได้รับ การผ่าตัด ใน 3 จังหวัดของประเทศไทย

ความมุ่งมั่นของเรา

 • เพิ่มการเข้าถึงการบริการการดูแลสุขภาพที่จำเป็นและมีคุณภาพ
 • การลดอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานโดยรวมของพนักงาน (TRIR) ลง 10% ในปี 2568

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทรัพยากรบุคคล

การรับผิดชอบต่อสังคม

มอบโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาความสามารถแก่ พนักงานทุกคน และส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลสู่สังคม

ผลลัพธ์

 • การให้ความรู้และการอบรมด้าน STEM แก่นักเรียน 58 คนและ ครู 32 คน
 • นักเรียนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 47 คน
 • การให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล แก่นักเรียน 13,149 คน ครู 163 คน และประชาชน 22,145 คน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างความตระหนักรู้

ความมุ่งมั่นของเรา

 • เพิ่มการให้ความรู้ด้าน STEM education จัดการอบรมให้กับนักเรียนและครู
 • เพิ่มการมีส่วนร่วมและการเข้าร่วมของสังคมผ่านโครงการการให้ความรู้ด้านรีไซเคิล

ทรัพยากรบุคคล

การรับผิดชอบต่อสังคม

สนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศ และการเพิ่มการเข้าร่วม และความก้าวหน้าของสตรี

ผลลัพธ์

 • 22% พนักงานหญิงในองค์กร
 • 35% พนักงานหญิงที่อยู่ในตำแหน่งบริหาร
 • ไม่มีการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน

ความมุ่งมั่นของเรา

 • เพิ่มจำนวนพนักงานหญิงที่อยู่ในตำแหน่งบริหารและผู้นำองค์กร
 • ไม่มีการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน

ทรัพยากรบุคคล

การรับผิดชอบต่อสังคม

บริหารจัดการการใช้น้ำและการปล่อยทิ้งอย่างยั่งยืนและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำทั่วโลกเพื่อลดวิกฤติด้านน้ำ

ผลลัพธ์

 • 100% ของน้ำที่ปล่อยทิ้งได้รับการบำบัด
 • 4% อัตราการใช้น้ำลดลงในปี 2562
 • 7.5% อัตราน้ำที่นำมารีไซเคิลและใช้ซ้ำ
 • 4,300 เหรียญสหรัฐ การลงทุนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านน้ำ
 • การวิเคราะห์ความตึงเครียดด้านน้ำ ด้วยเครื่องมือ WRI Aqueduct
 • การมอบระบบและน้ำที่สะอาดให้กับโรงเรียนต่างๆ

ความมุ่งมั่นของเรา

 • ลดอัตราการใช้น้ำลง 10% ในปี 2568 (จากระดับในปี 2562)
 • ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
 • เพิ่มการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย

การดูแลสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

เพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานทดแทนในพื้นที่ดำเนินงานที่เป็นไปได้

ผลลัพธ์

 • 5% การใช้ไฟฟ้าทดแทนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561
 • 1.5 ล้านกิกะจูล ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งทดแทนที่ได้จัดซื้อและผลิตได้ทั้งหมด
 • การลงทุนด้านพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม)
 • 100% ไฟฟ้าจากแหล่งทดแทนที่นำมาใช้ในโรงงาน ทั้งสิ้น 4 โรงงาน

ความมุ่งมั่นของเรา

 • การใช้ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่ 10% ในปี 2568 และ 25% ในปี 2573
 • การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการด้านพลังงาน

การบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทน

จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม การไม่เลือกปฏิบัติ และโอกาสที่เท่าเทียมกัน ในพื้นที่การดำเนินงานและในห่วงโซ่อุปทาน

ผลลัพธ์

 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านค่าแรงขั้นต่ำในแต่ละพื้นที่ดำเนินงาน
 • 90.50% ของอัตราการรักษาพนักงาน
 • มีการจ้างงาน 198 คน ที่ทีความบกพร่องและพิการ
 • 17% ของพนักงานอยู่ในกลุ่มอายุน้อย (น้อยกว่า 24 ปี)

ความุ่งมั่นของเรา

 • การปกป้องสิทธิแรงงานแรงงาน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นใจได้
 • การลดอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานโดยรวมของพนักงาน (TRIR) ลง 10% ในปี 2568

ทรัพยากรบุคคล

การรับผิดชอบต่อสังคม

การเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการลงทุนในการผลิต นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ผลลัพธ์

 • 13.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
 • 162 พนักงานด้านการวิจัยและพัฒนา / 17 ศูนย์การวิจัยและพัฒนา
 • 15.2 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการลงทุนในโครงการเกี่ยวกับ ก๊าซเรือนกระจก
 • 80% ของพนักงานทั้งหมด ทำงานในหน่วยการผลิต

ความมุ่งมั่นของเรา

 • 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ การลงทุนในโรงงานรีไซเคิล
 • 10% การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งหมด (Scope 1 และ 2) ลงในปี 2568 (จากระดับในปี 2562)
 • ส่งเสริมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยี
ลดผลกระทบอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของเราในระหว่างการไปใช้ และส่งเสริมวิธีการต่างๆ เพื่อการรีไซเคิล

ผลลัพธ์

 • 50 พันล้านขวดพลาสติกที่รีไซเคิลแล้ว ตั้งแต่ปี 2554 - มีนาคม 2563
 • การผลิต PET รีไซเคิล 206,996 ตัน ในปี 2562
 • 72% ของเสียถูกนำกลับมาใช้ในกระบวนการ
 • 7.5% อัตราน้ำที่นำมารีไซเคิลและใช้ซ้ำ
 • บูรณาการแนวคิดเชิงเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน เข้าในการดำเนินธุรกิจของไอวีแอล

ความมุ่งมั่นของเรา

 • รีไซเคิล PET หลังการบริโภคปริมาณ 750,000 ตันต่อปี มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตโพลีเอสเตอร์ ในปี 2568
 • รีไซเคิลขวด PET จำนวน 50 พันล้านขวดต่อปี ในปี 2568
 • ปรับปรุงพัฒนาการบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ

รีไซเคิล

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

การดูแลสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงด้านการใช้ทรัพยาการ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนากลยุทธ์คาร์บอนต่ำ

ผลลัพธ์

 • ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ มากกว่า 1.65 ล้านตัน
 • 33.2 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการลงทุนในโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน
 • เป็นไปตาม COP21 และกรอบการดำเนินงานและคำแนะนำของ TCFD สำหรับกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศปี 2568 ของเรา
 • เข้าร่วมประเมินกับ CDP : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ความมุ่งมั่นของเรา

 • 10% การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งหมด (Scope 1 และ 2) ลงในปี 2568 (จากระดับในปี 2562)
 • ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดหาจัดซื้ออย่างรับผิดชอบ

การรับผิดชอบต่อสังคม

ปกป้อง ลดปริมาณ และร่วมมือกับองค์กรที่มีจุดประสงค์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาขยะในมหาสมุทร

ผลลัพธ์

 • ได้รีไซเคิล 1.1 ล้านตันขวด PCR PET ตั้งแต่ปี 2554 - มีนาคม 2563 ไม่ให้เป็นมลภาวะทางทะเล
 • การฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำ โดยการปล่อยปลานิลและปลายี่สก ในจังหวัดระยอง ประเทศไทย

ความมุ่งมั่นของเรา

 • ลดมลภาวะทางทะเลด้วยการปริมาณขยะรีไซเคิลขวด PET จำนวน 50 พันล้านขวดต่อปี ในปี 2568

การดูแลสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รีไซเคิล

การจัดหาจัดซื้ออย่างรับผิดชอบ

การรับผิดชอบต่อสังคม

ลดความเสี่ยงของผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น และติดตามตรวจสอบพื้นที่ใหม่ในบริเวณโดยรอบการดำเนินงานของเรา

ผลลัพธ์

 • สนับสนุน Wetlands Edge Environment Center ในรัฐอลาบามา และ ถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าและพืชป่าในพื้นที่มากกว่า 400 เอเคอร์
 • สนับสนุนการอนุรักษ์และรักษาสัตว์ป่า (รักษาเผ่าพันธุ์และการรับเลี้ยงสัตว์) ให้สวนสัตว์ Asheboro ในนอร์ทแคโรไลนา
 • ได้รีไซเคิล 1.1 ล้านตันขวด PCR PET ตั้งแต่ปี 2554 - มีนาคม 2563 ไม่ให้เป็นมลภาวะบนบก

ความมุ่งมั่นของเรา

 • การปกป้องและการฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลาย และส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศน์วิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
 • ลดมลภาวะบนบกด้วยปริมาณการรีไซเคิลขวด PET จำนวน 50 พันล้านขวดต่อปี ในปี 2568

การดูแลสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รีไซเคิล

การจัดหาจัดซื้ออย่างรับผิดชอบ

การรับผิดชอบต่อสังคม

ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมายและเกิดเป็นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ผลลัพธ์

 • พันธกิจระดับโลกกับ Ellen McArthur Foundation โดยเป็นส่วนหนึ่งของ The New Plastics Economy
 • องค์การสหประชาชาติ / UN Global Compact
 • หน่วยงานและสมาคมต่างๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ

ความมุ่งมั่นของเรา

 • ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเข้าร่วมสมาคมอุตสาหกรรมและการเข้าเป็นสมาชิก

 • = สนับสนุนอย่างเต็มที่
 • = สนับสนุน
 • = ติดตาม

เป้าหมายการดำเนินงาน 17 ฉบับและ 169 เป้าหมาย มุ่งมั่นที่จะขจัดความยากจน เสริมสร้างสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงและเด็ก พวกเราจะบูรณาการและแบ่งแยกและรักษาสมดุลสามมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ละเป้าหมายจะกระตุ้นการกระทำในพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษยชาติและโลก

ไอวีแอลให้คำมั่นสัญญาว่า ภายในปี 2573 เราจะร่วมลงทุนรวม 1 พันล้านบาทในโครงการต่างๆ ประมาณ 45 โครงการ ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยตรง นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะรวมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ในหัวใจหลักของกลยุทธ์และกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

IVL's Key Focus Themes on SDGs

เรามีความมุ่งมั่นอย่างสูงที่ต้องการจะการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573 โดยภาคเอกชน ร่วมกับ รัฐบาล สถาบัน และชุมชน มีบทบาทสำคัญชุมชนมีบทบาสำคัญในการส่งมอบเป้าหมายเหล่านี้ เพื่อให้ได้รับความสนใจจากธุรกิจและเป็นการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

ด้วยลักษณะการดำเนินธุรกิจ ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะแสดงบทบาทในการสนับสนุนให้บรรลุความสำเร็จในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังต่อไปนี้ เป้าหมายที่แสดงเป็นสีคือได้รับผลกระทบทางตรงจากการดำเนินธุรกิจซึ่งไอวีแอลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อเป้าหมายนั้น และเป้าหมายที่เป็นสีขาวคือได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งไอวีแอลเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจรีไซเคิลและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

นำลูกค้าของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเข้าสู่วงจรห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ และพัฒนาวิธีการเพื่อให้เกิดการรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สอดคล้องกับความคิดระดับโลกที่เกิดขึ้นในงาน Paris Climate Conference (COP21) เพื่อพัฒนากลยุทธ์คาร์บอนต่ำที่แข็งแกร่ง

อ่านเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ลดความเสี่ยงของผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของเรา

อ่านเพิ่มเติม

การดูแลสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาทรัพยากรและสร้างความมั่นใจว่าการผลิตของเรา นั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รับประกันว่าสุขภาพและความปลอดภัยเป็นความสำคัญระดับต้นในกิจกรรมของเรา

อ่านเพิ่มเติม

บุคลากร

เพิ่มโอกาสในการพัฒนาโดยมุ่งเน้นไปที่การจ้างผู้หญิงและสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ

อ่านเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทำให้ความรู้เรื่องรีไซเคิลเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR Flagship Program ระดับโลกของเรา

อ่านเพิ่มเติม