การประเมินสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานขององค์กร

บริษัทของเราร่วมกับผู้ผลิต ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อผนึกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน ผ่านการประเมินและระบุปัญหา ข้อกังวลต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นได้จริง การมีส่วนร่วมของเราเป็นไปตามพันธะสัญญาด้านความยั่งยืน และดำเนินการตามจรรยาบรรณสำหรับผู้ผลิต การประเมินตนเองของผู้ผลิต นโยบายสิทธิมนุษยชน และกฎหมายระดับชาติที่บังคับใช้ การดำเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานนั้นถูกตรวจสอบและกระทำผ่านการเจรจาและความร่วมมือกับผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทผู้รับเหมา

ในปี2561ผู้ผลิตใหม่ทุกรายได้รับการประเมินโดยใช้เกณฑ์สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ที่ว่าด้วยเรื่อง สิทธิมนุษยชน การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังต้องไม่มีกระบวนการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อวัตถุดิบ อุบัติเหตุในเด็ก และการบังคับใช้แรงงาน

ลูกค้า พันธมิตร และ คู่แข่งทางธุรกิจ

บริษัทของเราเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการต่อทุกคน ทั้งต่อลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น คู่แข่ง และเจ้าหนี้ จากทุกประเทศที่เราได้ดำเนินการและควบคุมการผลิต

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ตามที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายผู้มีส่วนได้เสีย (นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า หุ้นส่วนธุรกิจและคู่แข่ง และนโยบายคู่ค้าและเจ้าหนี้)

ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบุคคลอื่นที่ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมของเรา สามารถใช้ช่องทางที่จัดตั้งขึ้นที่สอดคล้องกับนโยบายรับแจ้งข้อร้องเรียนของเราได้