การประเมินสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานขององค์กร

บริษัทของเราร่วมกับผู้ผลิต ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อผนึกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน ผ่านการประเมินและระบุปัญหา ข้อกังวลต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นได้จริง การมีส่วนร่วมของเราเป็นไปตามพันธะสัญญาด้านความยั่งยืน และดำเนินการตามจรรยาบรรณสำหรับผู้ผลิต การประเมินตนเองของผู้ผลิต นโยบายสิทธิมนุษยชน และกฎหมายระดับชาติที่บังคับใช้ การดำเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานนั้นถูกตรวจสอบและกระทำผ่านการเจรจาและความร่วมมือกับผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทผู้รับเหมา

ในปี 2565 ซัพพลายเออร์จัดหาวัตถุดิบและนอกเหนือจากวัตถุดิบได้รับการประเมินตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ESG ครบ 100% และไม่พบการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ESG จากซัพพลายเออร์จัดหาวัตถุดิบหลักและนอกเหนือจากวัตถุดิบ นอกจากนี้ยังไม่พบความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก การบังคับและเกณฑ์แรงงาน จากซัพพลายเออร์จัดหาวัตถุดิบหลักและนอกเหนือจากวัตถุดิบ

ลูกค้า พันธมิตร และ คู่แข่งทางธุรกิจ

บริษัทของเราเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการต่อทุกคน ทั้งต่อลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น คู่แข่ง และเจ้าหนี้ จากทุกประเทศที่เราได้ดำเนินการและควบคุมการผลิต

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ตามที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายผู้มีส่วนได้เสีย (นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า หุ้นส่วนธุรกิจและคู่แข่ง และนโยบายคู่ค้าและเจ้าหนี้)

ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบุคคลอื่นที่ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมของเรา สามารถใช้ช่องทางที่จัดตั้งขึ้นที่สอดคล้องกับนโยบายรับแจ้งข้อร้องเรียนของเราได้