คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC) ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ในเชิงลึกและมีความเชี่ยวชาญอย่างมากในงานด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ SRMC เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจสูงสุดอันดับสองของบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการ SRMC ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นคณะกรรมการบริหารเก้าท่าน ซึ่งมีสี่ท่านเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ SRMC ได้รับการสนับสนุนโดยคณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2557 ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 14 คนและแต่ละคนมีประสบการณ์หลากหลายในธุรกิจที่แตกต่างกัน คณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้พัฒนาเป้าหมายอย่างยั่งยืนและนำแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนไปใช้ในทุกหน่วยงานของไอวีแอล

แชมเปี้ยนหรือผู้นำของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแต่ละพื้นที่

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงได้เสนอชื่อแชมเปี้ยนหรือผู้นำของความยั่งยืนสำหรับแต่ละพื้นที่ในโครงสร้างการปกครองเพื่อความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง แชมเปี้ยนหรือผู้นำนั้นมีความสามารถความเชี่ยวชาญและความรู้ในอุตสาหกรรมที่กว้างขวาง ทำให้สามารถริเริ่มความคิดใหม่ๆหรือปรับเปลี่ยนการปฏิบัติที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมและผลักดันประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ด้วยโครงสร้างนี้คณะกรรมการจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการพัฒนาวัฒนธรรมด้านความยั่งยืนนั้น เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรและการดำเนินงานประจำวัน