รีไซเคิล

เราเห็นว่าการรีไซเคิล PET เป็นหัวใจหลักของไอวีแอล เราได้พยายามให้การสนับสนุน
การสร้างเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนในสถานที่ดำเนินงานของเราทั่วโลก

ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันเรารีไซเคิล

ขวด

Renewable Electricity

Since 2014 until now,
We have generated Solar based renewable electricity and used in plants.
* GHG from 2014 to 2023 is calculated using country wise IEA factors

Renewable electricity generated and used in plants

kWh

Total cumulative GHG reduction

kg CO2e

Due to Renewable electricity consumption

The Renewable Electricity generated by us can help..

8,800+
Homes' electricity use for one year
2,900,000,000+
Number of smartphones charged
Carbon sequestration
750,000+
Tree seedlings grown for 10 years

The source and calculations originate from the U.S. Environmental Protection Agency (EPA)

กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

Economic Sustainability
ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
Environment Sustainability
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
Social Sustainability
ความยั่งยืนด้านสังคม

อันดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน