รีไซเคิล

เราเห็นว่าการรีไซเคิล PET เป็นหัวใจหลักของไอวีแอล เราได้พยายามให้การสนับสนุน
การสร้างเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนในสถานที่ดำเนินงานของเราทั่วโลก

ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันเรารีไซเคิล

ขวด

Renewable Electricity

Since 2014 until now,
We have generated Solar based renewable electricity and used in plants.
* GHG from 2014 to 2023 is calculated using country wise IEA factors

Renewable electricity generated and used in plants

MWH

Total cumulative GHG reduction

t CO2e

Due to Renewable electricity consumption​

The Renewable Electricity generated by us can help..

8,040+
Homes' electricity use for one year
5,027,000,000+
Number of smartphones charged
Carbon sequestration
683,000+
Tree seedlings grown for 10 years

The source and calculations originate from the U.S. Environmental Protection Agency (EPA)

กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

Economic Sustainability
ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
Environment Sustainability
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
Social Sustainability
ความยั่งยืนด้านสังคม

อันดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน