รีไซเคิล

เราเห็นว่าการรีไซเคิล PET เป็นหัวใจหลักของไอวีแอล เราได้พยายามให้การสนับสนุน
การสร้างเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนในสถานที่ดำเนินงานของเราทั่วโลก

ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันเรารีไซเคิล

ขวด

กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

Economic Sustainability
ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
Environment Sustainability
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
Social Sustainability
ความยั่งยืนด้านสังคม

อันดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน