CEO

ความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชน

ที่ไอวีแอล เราเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การค้าทาสและการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบเป็นข้อห้ามภายในกลุ่มบริษัทและห่วงโซ่อุปทานของเรา

เราเชื่อในเรื่องสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนและเรื่องพนักงานที่มีความหลากหลาย ความหลากหลายเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของเราและเป็นจุดแข็งของเราอีกด้วย ในฐานะบริษัทระดับโลก เราให้คุณค่ากับความหลากหลายขององค์ความรู้ มุมมอง และประสบการณ์ภายในองค์กรของเรา และดึงเอาความแข็งแกร่งจากสิ่งเหล่านี้มาเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

อาลก โลเฮีย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

เป้าหมายของเรา

ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ความสำเร็จในปี 2563

ผลการประเมินด้าน ESG ของซัพพลายเออร์

  • ไม่มีการระบุประเด็นสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจโดยเฉพาะ
  • ไม่พบความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก การบังคับและเกณฑ์แรงงาน จากซัพพลายเออร์จัดหาวัตถุดิบหลักและนอกเหนือจากวัตถุดิบ
  • ซัพพลายเออร์จัดหาวัตถุดิบและนอกเหนือจากวัตถุดิบได้รับการประเมินตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ESG ครบ 100%
  • ไม่พบการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ESG จากซัพพลายเออร์จัดหาวัตถุดิบหลักและนอกเหนือจากวัตถุดิบ

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

  • 81% ของการดำเนินงานนั้น ได้รับความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่น การประเมินผลกระทบ และโครงการพัฒนา
  • สถานที่ดำเนินงาน 46 แห่ง ได้รับความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่น การประเมินผลกระทบ และโครงการที่พัฒนาแล้ว (เช่น SIA และ EIA)

เราได้ทำการตอบสนองโดยทำการประเมินผ่านการสำรวจประจำปีที่มีโครงสร้างและการดำเนินการอย่างแน่นหนา เพื่อลดช่องว่างตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา รวมถึงซัพพลายเออร์ หุ้นส่วนธุรกิจ ลูกค้า และคู่แข่งของเรา

การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ทำงาน
การป้องกันด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน
การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับนโยบายหรือขั้นตอนด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 11,044 ชั่วโมง
พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายหรือขั้นตอนด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งหมด 9,366 คน