นโยบายด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย

ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะมอบสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพและสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกคนโดยผนวกการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดแบบสองทางจากทุกกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ เข้าด้วยกัน วิธีนี้ช่วยระบุว่ามาตรการใดจำเป็นและควรนำไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะเป็นสถานที่ทำงานปลอดการบาดเจ็บและมีความปลอดภัยในกระบวนการทำงาน เรายังใช้วิธีตรวจสอบความเสี่ยงเพื่อค้นหาพนักงานที่มีปัญหาซึ่งอาจต้องการความช่วยเหลือในการจัดการความเครียดนอกเหนือไปจากวิธีปรับปรุงสถานที่ทำงานต่างๆ ตามหลักการยศาสตร์ ขณะนี้เราทำงานร่วมกับคณะกรรมการปฏิบัติการร่วมของพนักงานเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกระดับของเราปฏิบัติตามกฎหมาย เราไม่ละเลยเรื่องการจัดฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยที่จำเป็นอยู่เป็นระยะ ในขณะเดียวกันก็ให้พนักงานทุกคนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามหน้าที่รับผิดชอบของพวกเขา เราจะพยายามคงระดับการเสียชีวิตจากการทำงานให้อยู่ที่ศูนย์และจะปรับปรุงศักยภาพในการดูแลด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่องผ่านระบบการจัดการตามมาตรฐานการรับรอง ISO 45001/OHSAS 18001 ซึ่งเป็นมาตรฐานภายในองค์กร

สุขอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี คือ คุณค่าหลักของบริษัท เราให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและความปลอดภัยเป็นอันดับแรกในทุกกิจกรรมการดำเนินงาน และการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยในกระบวนการ นอกจากนี้ บริษัทดำเนินงานตามคุณค่าหลัก และปฏิบัติให้เหนือกว่าข้อกำหนดทางกฎหมาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความใส่ใจในการทำงาน รวมถึงส่งเสริมความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน อีกทั้งทำให้เราสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ

 • 91.80% ของพนักงานได้เป็นตัวแทนในคณะกรรมการร่วมบริหารด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
 • ไม่มีกรณีการเสียชีวิตจากการทำงานในปี 2563

การวางระบบการตรวจสอบด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (EHS) เป็นแกนหลักในการดำเนินธุรกิจทำให้ตระหนักถึงประสิทธิภาพ เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ และช่วยให้เราสามารถผนึกกำลังกับส่วนงานอื่น ๆ เช่น นโยบายความยั่งยืนและแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ส่วนงานด้าน EHS ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการที่แข็งแกร่งขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญ และเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของเรา

ความรับผิดชอบหลัก 4 ประการ ด้าน EHS

การกำกับดูแลและกำหนดมาตรฐาน
 • สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในกระบวนการการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยในอุตสาหกรรม ความปลอดภัยทั่วไป และซอฟต์แวร์
 • กำหนดระบบ วิธีการ และเครื่องมือใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการ และการตรวจสอบมาตรฐานผ่านรูปแบบการตรวจสอบ
การรับรอง
 • การพัฒนาและปรับใช้ EHS ในดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (KPIs) เพื่อนำไปใช้งานทั่วทั้งบริษัท
 • ออกแบบระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์ความสมบูรณ์ด้าน EHS ในโปรแกรมต่างๆ
 • ประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิบัติตามมาตรฐานด้าน EHS ในสถานปฏิบัติงาน รวมถึงการติดตามและรายงานที่โปร่งใสต่อฝ่ายบริหาร
การเสริมสร้างความสามารถด้าน EHS
 • การลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถด้าน EHS
 • มุ่งมั่นที่จะให้บุคลากรทุกคนมีประสิทธิภาพด้าน EHS ในระดับสูง
 • ส่งเสริมกิจกรรมใหม่ๆ เช่น การมีส่วนร่วมของสมาชิกตรวจสอบ การสร้างเครือข่าย และการให้บริการในชุมชนนักปฏิบัติ (COP)
การสื่อสารด้าน EHS
 • แนวทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบผ่าน EHS SharePoint ทั่วโลก รายงานประจำเดือน การอภิปรายรายไตรมาสกับผู้บริหาร การประชุมเครือข่าย และกิจกรรมการแบ่งปันข้อมูลแบบกลุ่ม
 • มุ่งเน้นกลยุทธ์การสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

Occupational Health & Safety Data

ระบบการจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

เนื่องจากการมีสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกำลังเป็นความต้องการของสังคม เราจึงใช้การตรวจสอบความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์หลักเพื่อคำนึงถึงความเสี่ยงทุกด้านรวมถึงข้อบังคับทางกฎหมาย ความสามารถของพนักงาน และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ เราได้จำลองสถานการณ์และฉากเหตุการณ์มากมายเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยเพื่อให้ทราบถึงประเด็นปัญหาสำคัญที่น่าเป็นห่วงซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเราให้ดีขึ้น จุดมุ่งหมายก็คือสามารถเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสมมากขึ้นและสามารถใช้ได้กับทั้งเครือข่ายทั่วโลกของเรา

ในปี 2563 72% ของโรงงานของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 / OHSAS 18001:2007 ทั้งนี้ได้มีการจัดการตรวจสอบประจำปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลที่สาม โดยผู้ตรวจสอบมีอิสระในการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) หากผู้ตรวจสอบตรวจพบช่องว่างหรือประเด็นที่ต้องปรับปรุง ผู้จัดการโรงงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ OH&S ที่เกี่ยวข้องจะมีการจัดการแก้ปัญหาในเชิงรุก โดยคำแนะนำของพวกเขาจะถูกส่งต่อไปยังผู้บริหารระดับสูง

การลงมือปฏิบัติ

ความผูกพันของพนักงาน
ไอวีแอลจัดทำแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานเป็นประจำทุกปีเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของพนักงานทุกคน มีคำถามที่เฉพาะเจาะจงเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงคำถามปลายเปิดเรื่องสภาพการทำงานที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อขจัดทุกอุปสรรคที่อาจขัดขวางไม่ให้ไอวีแอลมีผลิตภาพที่สูงขึ้นและพนักงานมีความพึงพอใจในงานเพิ่มขึ้น อัตราการลาออกของพนักงานและการขาดงานจะถูกวิเคราะห์อย่างรอบคอบเพื่อหาสาเหตุของปัญหา ในขณะเดียวกันก็มีการใช้มาตรการป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อป้องกันรูปแบบที่เกิดซ้ำเดิม
ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามข้อบังคับและกฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ปฏิบัติกับโรงงานของเราทั่วโลก เรามีการตรวจสอบ แสง เสียง และคุณภาพอากาศภายในอาคารโรงงานเป็นประจำทุกปีตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพของพนักงานเรา แม้ผลการตรวจติดตามล่าสุดของเราจะเป็นไปตามกฎข้อบังคับ แต่คณะกรรมการความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) ร่วมกับตัวแทนพนักงานก็ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานที่โรงงานของไอวีแอลยิ่งขึ้นอีก
เนื่องจากพนักงานของไอวีแอลใช้เวลาทั้งวันทำงานที่สำนักงาน ท่าทางขณะทำงานจึงกลายเป็นปัญหาอย่างเลี่ยงไม่ได้ ไอวีแอลได้จัดเตรียมสถานีงานและเก้าอี้ที่ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ แสงสว่างที่เพียงพอ อุณหภูมิที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ ห้องประชุมที่เงียบสงบ และพื้นที่ทำงานรวมถึงบริเวณพักผ่อนที่เพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้เอื้อต่อชีวิตการทำงานอย่างมีสุขภาพดีและเพื่อบรรเทาความเครียดจากการติดต่อสื่อสารและความเหนื่อยล้า สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมความผูกพันและผลิตภาพ ผู้จัดการแผนกต่างๆ จะต้องคอยสื่อสารกับพนักงานของตนอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง และส่งสัญญาณให้ผู้บริหารระดับสูงรู้เมื่อพบปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับสถานีงานหรือสถานที่ทำงาน
พนักงานสุขภาพดีจะทำให้ธุรกิจของเราแข็งแกร่งขึ้น โดยลดอัตราการขาดงานเพราะอุบัติเหตุและความเจ็บป่วย ทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการผลิตและความผูกพัน ไอวีแอลสนับสนุนพนักงานเรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพโดยสมัครใจด้วยการให้เงินสนับสนุนหรือให้เข้าใช้บริการศูนย์ออกกำลังกายโดยไม่คิดเงิน นอกเหนือจากที่สนับสนุนพนักงานให้เข้าร่วมสโมสรกีฬาต่างๆ เช่น แบดมินตัน ขี่จักรยาน และโยคะ เราสนับสนุนให้พนักงานหยุดพักจากงานบ้าง เพื่อยืดเหยียดร่างกาย ออกกำลัง หรือแค่พักผ่อนระหว่างวันทำงานเพื่อชำระจิตใจให้ปลอดโปร่ง ผ่อนคลายความเครียด และเติมพลังอีกครั้ง
พนักงานของไอวีแอลจะได้รับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตน โดยมีเป้าหมายคือการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน การฝึกอบรมเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยเป็นข้อบังคับสำหรับพนักงานใหม่ทุกคน หัวข้อฝึกปฏิบัติขั้นสูง เช่น การฝึกทำ CPR และกรณีฉุกเฉินพิเศษต่างๆ จะจัดให้มีเป็นประจำทุกปีซึ่งพนักงานสามารถเข้าร่วมได้อย่างอิสระโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สโมสรกีฬาและโปรแกรมออกกำลังกายของศูนย์ฟิตเนสไอวีแอลมีบริการที่สำนักงานใหญ่ ส่วนไซต์งานต่างๆ เราส่งเสริมเรื่องการจัดการความเครียดและช่วยสร้างความผูกพันและแรงจูงใจแก่พนักงาน โปรแกรมทั้งหลายนี้จัดทำและดำเนินการโดยพนักงาน มีฝ่ายบริหารให้การสนับสนุน และมีพนักงานจำนวนมากเข้าร่วม วัตถุประสงค์ของโปรแกรมเหล่านี้คือเพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและลดความเครียด
ไอวีแอลตระหนักถึงมูลค่าเพิ่มจากระบบการจัดการสุขอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001/OHSAS 18001) เราจัดให้มีการตรวจสอบประจำปีโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ทำให้ผู้ตรวจสอบมีอิสระในการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบ OH&S ของเราได้อย่างเต็มที่ ผู้จัดการโรงงานและพนักงาน OH&S ที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามของผู้ตรวจสอบอย่างมั่นใจเกี่ยวกับช่องโหว่หรือส่วนที่ต้องปรับปรุง ผู้บริหารระดับสูงจะได้ทราบถึงคำแนะนำที่ได้รับ ในปี 2563 72% ของการดำเนินธุรกิจทั้งหมด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 / OHSAS 18001:2007
งานที่ไอวีแอลประกอบด้วยส่วนที่เป็นทั้งการผลิตและไม่ใช่การผลิต และเวลาทำงานซึ่งต้องมีปฏิสัมพันธ์กับกระบวนการผลิตอาจค่อนข้างตายตัวสำหรับพนักงานฝ่ายผลิตมากกว่าพนักงานที่ไม่ใช่ฝ่ายผลิต เพื่อรักษาความต้องการของหน่วยธุรกิจในขณะเดียวกันก็ต้องใส่ใจสมดุลระหว่างชีวิตและงานของพนักงาน เราจะพิจารณาเรื่องตัวเลือกสำหรับ 'ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น' และ 'ทำงานจากที่บ้าน' เป็นกรณีไป
พนักงานสามารถลาคลอดและลาไปทำหน้าที่บิดาเมื่อภรรยาคลอดบุตรโดยที่ยังได้รับค่าจ้างได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ หากต้องการวันลาหลังคลอดเพิ่มก็สามารถทำได้โดยจะพิจารณาเป็นกรณีไป
อันที่จริงแล้ว พนักงานหลายคนของไอวีแอลกำลังมีสถานะเป็นแม่ ไอวีแอลยินดีกับทารกเกิดใหม่เหล่านี้และมองพวกเขาว่าเป็นเจนเนอร์เรชั่นที่มีคุณค่า ดังนั้นจึงจัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานของเราในการดูแลบุตรซึ่งรวมถึงห้องให้นมบุตรและบัตรรับบริการเลี้ยงเด็ก ทางโรงงานอาจเสนอนโยบายให้ลาภายในประเทศได้ โดยพนักงานจะได้รับอนุญาตจากนายจ้างให้หยุดงานโดยไม่ได้รับเงินเป็นระยะเวลาที่สมเหตุสมผลระหว่างเวลาทำงานปกติเพื่อดูแลบุตร

ผลลัพธ์

การเสียชีวิตจากการทำงานเป็นศูนย์

การสร้างความผูกพันกับพนักงานผ่านการให้คำปรึกษา การสื่อสาร และกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นแนวทางสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของการเสียชีวิตจากการทำงานเป็นศูนย์ จัดให้พนักงานในพื้นที่มาอภิปรายเป็นครั้งคราวเรื่องความปลอดภัยซึ่งรวมถึงเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุเพื่อถ่ายทอดบทเรียนและเพื่อให้เกิดการตอบสนองในทางปฏิบัติ เรื่องที่ได้ฟังจะถูกเล่าต่อในหมู่พนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอย การที่มีคนตระหนักมากขึ้นและมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญสู่การเสียชีวิตเป็นศูนย์และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและความปลอดภัยไม่ว่าเรื่องใดจะได้รับการประเมินอย่างถี่ถ้วนในที่ประชุมระดับสูงไปพร้อมกับการกำหนดมาตรการแก้ไขหรือป้องกันที่จำเป็น หน่วยงานอื่นๆ จะได้รับทราบข้อสรุปด้วยเช่นกัน

Zero fatalities

การลดการบาดเจ็บและความปลอดภัยของกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ OH&S ที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้รับมือกับการบาดเจ็บหรือโรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่ โรงงานไอวีแอลทั่วโลกได้สร้างตัวชี้วัดต่างๆ ที่ครอบคลุมการบาดเจ็บที่มีการบันทึกได้ทั้งหมด เวลาที่สูญเสียทั้งหมด จำนวนวันที่สูญเสีย และจำนวนวันที่ขาดงาน ฯลฯ ตัวชี้วัดเหล่านี้จะถูกตรวจสอบเป็นประจำ ดังนั้นจึงสามารถระบุสาเหตุของปัญหา รวมถึงปัจจัยที่เป็นไปได้อื่นๆ ตัวชี้วัดและข้อมูลประกอบทั้งหมดจะถูกรวมไว้ที่ศูนย์กลาง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง (SRMC) เป็นรายปี เพื่อให้มั่นใจว่ามีการหารือเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือโรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดขึ้นในที่ทำงานไม่ว่ากรณีใด ด้วยเหตุนี้ ก็จะเกิดการลงมือปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังซึ่งช่วยลดอัตราการบาดเจ็บและโรคจากการประกอบอาชีพลง หน่วยงานอื่นก็จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและการถอดบทเรียนนี้เช่นกัน

Continuous reductions in injuries and process safety