การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของไอวีแอลเป็น ไปตามกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีช่วยให้เราสามารถวัดความซื่อสัตย์สุจริตและ บรรลุการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อมอบคุณค่าในระยะยาวสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าไอวีแอลคือผู้นำตลาดในห่วงโซ่คุณค่าโพลีเอสเตอร์ ในการรักษาตําแหน่งผู้นําและขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ดี คือองค์ประกอบสําคัญต่อควํามสําเร็จในระยะยาว

เป้าหมายด้าน CSI

> 86%

ปี 2566

ภาพรวมของไอวีแอลในปี 2566

การจัดหาจัดซื้ออย่างรับผิดชอบ

เรามุ่งเน้นไปที่การมีอิทธิพลในเชิงบวกและการร่วมมือกับพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล (ESG) และเพื่อลดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อไอวีแอลและผู้มีส่วนได้เสีย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม