FTSE4Good

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) ได้อยู่ในองค์ประกอบของดัชนี FTSE4Good หลังการทบทวนดัชนีในเดือนธันวาคมปี 2562

เราได้รับคะแนนที่สูงขึ้นจากการตรวจสอบดัชนีในเดือนมิถุนายน 2562 และยังคงอยู่บนสุดของกลุ่มด้วยค่าตำแหน่งของเปอร์เซ็นต์ที่ 100%

ดัชนีนี้ออกแบบมาเพื่อวัดผลการดำเนินงานที่เข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG)