Sustainalytics

Sustainalytics คือหน่วยงานประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรว่ามี ความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับ 68 คะแนน จากการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG)