คะแนนการเปิดเผยข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล โดยบลูมเบิร์ก (Bloomberg ESG)

บลูมเบิร์ก ได้จัดทำและเผยแพร่ ESG Disclosure Scores โดยประเมินจากข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงนโยบายที่สัมพันธ์กับหลัก ESG (Environment, Social and Governance) โดยข้อมูลที่ได้ มาจากบริษัทมหาชนทั่วโลกกว่า 10,000 บริษัทผ่านตัวชี้วัดกว่า 120 ตัว

ล่าสุดในปี 2559 เราได้รับคะแนน การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยบลูมเลิร์ก (Bloomberg ESG Disclosure Scores) อยู่ที่ร้อยละ 62.40 ซึ่งสูงที่สุดเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่ม SET50