รางวัลรายงานความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดการมอบรางวัล รายงานความยั่งยืนประจำปี เพื่อสนับสนุนให้บริษัทในไทยมีการเปิดเผยข้อมูลการ ดำเนินงานด้าน ESG (Environment, Social and Governance) ในรายงานความยั่งยืนของบริษัทเพิ่มมากขึ้น การมอบรางวัลนี้ ถือเป็นการ สนับสนุนนโยบายความโปร่งใสและความต่อเนื่องของการรายงานด้านความยั่งยืน โดยรางวัลนี้ จะมอบให้แก่บริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Ceres- ACCA) ในปี 2558 อินโดรามา เวนเจอร์สได้รับรางวัล รายงานความยั่งยืนดีเด่น

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราได้จัดให้มีการตีพิมพ์รายงาน ความยั่งยืน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งในรูปแบบที่เป็นรูปเล่ม และบนเว็บไซต์ของเรา ในปี 2556 เราได้พัฒนารายงาน เพื่อให้ได้มาตรฐาน GRI (Global Reporting Initiative) และได้รับการตรวจสอบข้อมูลโดยบุคคลภายนอก