CEO
การปฏิวัติทางเศรษฐกิจครั้งต่อไป เริ่มต้นขึ้นแล้ว และจุดเปลี่ยนสำคัญ คือการมุ่งเน้นสู่ ความยั่งยืน

Aloke Lohia

Group Chief Executive Officer

ความยั่งยืนไม่ใช่แค่ประเด็นทางสังคมหรือ สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่เป็น แนวความคิด ที่จะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของเรา มากขึ้นตามลำดับ รวมไปทั้งบริษัทที่รับแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้

ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรายงานว่า ปี 2561 เป็นปีแห่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินและ การดำเนินธุรกิจหลัก เรายังคงดำเนินตามกลยุทธ์เพื่อบรรลุถึงการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ ยั่งยืน และ มีผลกำไร เรากำลังเสริมความแข็งแกร่งของความได้เปรียบในด้านการแข่งขันด้วยกลุ่มธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การบูรณาการ และการขยายธุรกิจรีไซเคิลทั่วโลก รวมถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง ในช่วงปีที่ผ่านมา เรามีการเข้าซื้อกิจการ 12 แห่ง ซึ่งช่วยให้เราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขยายความครอบคลุมในเชิงภูมิศาสตร์ และเพิ่มบทบาทของเราในฐานะผู้นำด้านรีไซเคิลใน ภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ นอกจากนี้เราได้เข้าทำสัญญาข้อตกลงสองฉบับในการเพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยีรีไซเคิลเชิงเคมี

สิ่งที่ผมกล่าวถึงทั้งหมดนี้ คือรากฐานที่สนับสนุนการเติบโต สู่การปฏิรูปผ่านรูปแบบ “ชนะและเพิ่มกำลังการผลิต” การควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ และความเป็นเลิศในการดำเนินงาน สิ่งเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก แนวทางความรับผิดชอบของเราต่อการดำเนินธุรกิจอย่าง ยั่งยืน บุคลากรและวัฒนธรรมของเรา การบริหารจัดการ ความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งช่วยให้เราสร้างคุณค่าให้กับสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง

ในปี 2561 ไอวีแอลประสบผลสำเร็จด้านรายได้และผลกำไร ด้วยการปรับปรุงโครงสร้าง การเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ และ กลยุทธ์การลงทุนใหม่

  • รายได้ทั้งหมด 10.741 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี
  • กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ ค่าจัดจำหน่าย (Core EBITDA) 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี และอัตราการทำกำไร (EBITDA Margin) เพิ่มขึ้นร้อยละ 13
  • กำไรหลังหักภาษีและ NCI 819 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี
  • กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 989 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบปีต่อป
  • สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating (พันธมิตรกับเอสแอนด์พี) ได้ปรับอันดับความน่าเชื่อถือของไอวีแอล จาก A+ เป็น AA-

ผู้นำบนเส้นทางแห่งความยั่งยืน

ความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จสำหรับไอวีแอลมาโดยตลอด บริษัทตระหนักดีว่าเราต้องแสดงเจตนารมย์ในการพัฒนาและบรรลุถึงกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างการก้าวหน้าไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและ การสร้างโอกาสต่างๆ

ไอวีแอลดำเนินโครงการต่างๆ มากมายในปี 2561 ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราในการเน้นย้ำความสำคัญของความยั่งยืน ในระยะยาวให้กับบริษัทด้วยการรีไซเคิล การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน และการพัฒนาทุนมนุษย์

การรีไซเคิล

เราสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการใช้วัสดุที่เป็นของเสียจากโพลีเอสเตอร์ และ PET หลังการบริโภคมาใช้เป็นวัตถุดิบในอนาคต การรีไซเคิลคือส่วนสำคัญที่กำลังเติบโตในธุรกิจของไอวีแอล

เราได้เข้าซื้อกิจการบริษัท Sorepla ผู้นำด้านการรีไซเคิล เชิงกลในประเทศฝรั่งเศส และ Customs Polymers ในสหรัฐอเมริกาเพื่อขยายความมุ่งมั่นในการรีไซเคิลของเรา นอกจากนี้เราได้ทำความร่วมมือกับบริษัทธุรกิจ ที่เกิดขึ้นใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ Ioniqa และ Loop Industries เพื่อพัฒนาการรีไซเคิลเชิงเคมีและช่วยให้เทคโนโลยีของทั้งสอง บริษัทได้นำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้

นอกจากการลงทุนในปี 2561 แล้ว เราตั้งใจที่จะเพิ่ม การลงทุนในธุรกิจรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างบทบาทการเป็น ผู้นำด้านความยั่งยืน และให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ ลูกค้า เราเชื่อว่าการปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์ในเชิงนิเวศของอุตสาหกรรมและการสนับสนุนคู่ค้าในห่วงโซ่คุณค่าจะเป็นการเพิ่มการยอมรับและการใช้ PET รีไซเคิล

ทุนมนุษย์

พื้นฐานของไอวีแอลสร้างขึ้นจากคุณสมบัติการเป็นผู้นำของพนักงาน จำนวนพนักงานของเราได้เติบโตจาก 6,000 คนในปี 2553 เป็น 18,000 คนในปัจจุบัน ผมเชื่อว่าบุคลากรของเราคือผู้ขับเคลื่อนทุกความสำเร็จ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความพยายาม เราจึงใช้เวลาเพิ่มขึ้น 2 เท่า ในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ และสร้างวัฒนธรรมที่ผลักดันประสิทธิภาพการทำงาน

พลังงานทดแทน

ปัจจุบันบริษัทย่อยของไอวีแอล 3 แห่ง มีการใช้พลังงานทดแทนในการดำเนินงาน 100% ทำให้การใช้พลังงาน ทดแทนโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากปีที่ผ่านมา

สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

เราผนวกรวมประเด็นด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยให้อยู่ในกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ และการดำเนินโครงการต่างๆ มากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินงานของเรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มี สุขอนามัยและความปลอดภัย

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องด้านความเป็นเลิศในการดำเนินงาน ส่งผลให้เราสามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เหลือ 0.522 tCO2e/ตันการผลิต ในปี 2561 จาก 0.553 tCO2e/ตัน การผลิตในปี 2560

เส้นทางสำหรับปี 2562 และอนาคต

การมุ่งสร้างศักยภาพและคุณค่าให้เพิ่มขึ้น

เราก้าวเข้าสู่ปี 2562 ด้วยการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และยังคงมุ่งมั่นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โครงการต่างๆ ของบริษัททำให้เรามีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น มีความคล่องตัวสูงขึ้นในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ยังคงยึดมั่นในจุดประสงค์ของเราได้ดียิ่งขึ้น เราจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาตลาดในปัจจุบัน และมุ่งสู่ตลาดใหม่ไปพร้อมกัน

การดำเนินงานด้วยความร่วมมือ

ส่วนหนึ่งของความพยายามด้านการรีไซเคิลของเราคือ ความมุ่งมั่นที่จะนำวัสดุ PET หลังการบริโภคปริมาณ 750,000 ตันมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิต โพลีเอสเตอร์ภายในปี 2568 การได้เป็นส่วนหนึ่ง ของมูลนิธิ Ellen MacArthur ตั้งแต่เริ่มต้นทำให้เรามีส่วนร่วมใน New Plastics Economy โดยร่วมมือกับโครงการ สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เพื่อเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนสำหรับพลาสติกที่ยั่งยืน

การส่งเสริมมาตรฐานให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของวัฏจักรชีวิตของ PET ที่ทราบกัน ประกอบด้วย อัตราการรวบรวมขยะที่เพิ่มสูงขึ้น หมายถึงการเพิ่มอัตรา การรีไซเคิลทั่วทั้งโลก ในห่วงโซ่อุปทานของเรามีการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแล และคาดการณ์ ว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณการรวบรวมขวด PET ได้มากขึ้น รวมถึงการเพิ่มปริมาณวัสดุในบรรจุภัณฑ์ให้เป็นตามปริมาณที่ต้องการเรายังคงผลักดันการเปลี่ยนแนวคิดของ ผู้บริโภคทั่วโลก เพื่อหยุดยั้งการใช้พลาสติกอย่างขาดความรับผิดชอบ และกระตุ้นให้เห็นความจำเป็นของการรีไซเคิล

การสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นของเรา

การประสบความสำเร็จในปีนี้เกิดขึ้นได้เป็นเพราะการให้ความสำคัญ ความทุ่มเท และการทำงานอันยอดเยี่ยม ของทีมทั่วโลกด้านความยั่งยืน ซึ่งแสดงให้ปรากฏแล้วว่า ความยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการบ่งบอกความเป็นเรา และสิ่งที่เราทำในฐานะบริษัท ในปี 2561 ไอวีแอลยังคงเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index) ซึ่งเป็นดัชนี ที่สำคัญในด้านความมุ่งมั่นขององค์กรที่มีต่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนในระดับโลก ตลอดจนการทำงานที่มีคุณค่าของ พนักงานที่ร่วมกันปฏิบัติทั่วโลก นอกจากนี้เรายังภูมิใจ ที่ได้รับการรับรองโดย EcoVadis, CDP, Sustainalytics, MSCI, Bloomberg’s ESG Disclosure และ FTSE4Good เช่นกัน

ในนามของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อทุกคนในครอบครัวไอวีแอล สำหรับการทำงานอย่างหนักและความทุ่มเทเพื่อเติมเต็ม ความต้องการด้านความยั่งยืนของลูกค้าและชุมชนที่เราอาศัยอยู่และทำงานร่วมกัน

นอกจากนี้ ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย หุ้นส่วน ทางธุรกิจ และบริษัทในกลุ่มสำหรับการสนับสนุน อย่างเต็มที่และการเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จอันต่อเนื่องของไอวีแอล