งาน “GCNT FORUM 2020: Thailand Business Leadership for SDGs” จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ ตามการจัดงานให้มีลักษณะเป็นทางการและเป็นไปในรูปแบบ Sustainable Event โดยสอดคล้องกับแนวทางการจัดงานอย่างยั่งยืนของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (Thailand Convention & Exhibition Bureau หรือ TCEB) และสหประชาชาติ เพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 20 ปีของการจัดตั้งเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และครบรอบ 75 ปีขององค์การสหประชาติ (United Nations) โดยมีผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจากหลากหลายองค์กรเข้าร่วมงาน อาทิ ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้แทน UN Global Compact ผู้นำภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ที่มาผนึกกำลังร่วมกับสมาคมโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เป็นภาคีเครือข่ายที่ด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยได้สร้างแรงบันดาลใจและผนึกกำลังการทำงานร่วมกัน ผ่านการเสวนาใน 4 หัวข้อ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต ร่วมกันฟื้นฟูประเทศไทยให้ดีขึ้นกว่าเดิม ตามหลักการสากล 10 ประการของ UN Global Compact และแสดงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนที่จะบรรลุ SDGs ภายในปี 2573

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมผู้แทนสหประชาชาติ ประจําประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน การประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ให้คำมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และจะลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรวม 998 โครงการ มูลค่ารวมอย่างน้อย 1.2 ล้านล้านบาท ภายในปี 2573 ในงาน “GCNT FORUM 2020: Thailand Business Leadership for SDGs” อินโดรามา เวนเจอรส์ ได้ให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะลงทุนด้านความยั่งยืนรวม 1 พันล้านบาทในโครงการต่างๆ ประมาณ 45 โครงการ เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในปี 2573

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ในฐานะองค์กรสมาชิกเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “แนวคิด SGDs และหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักการดำเนินธุรกิจของไอวีแอล ซึ่งเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าในระยะยาวมากกว่าผลกำไรระยะสั้น โดยไอวีแอลได้เดินหน้าสร้างความยั่งยืนผ่านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET เพื่อลดปริมาณพลาสติกที่เป็นของเสีย และนำมารีไซเคิลสร้างคุณค่าได้อีก โดยตั้งเป้าหมายที่จะลงทุน 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อรีไซเคิล PET หลังการบริโภค จำนวน 750,000 ตัน ภายในปี 2568 นอกจากนี้ อินโดรามา เวนเจอร์สยังได้ให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะลงทุนด้านความยั่งยืนรวม 1 พันล้านบาท ในโครงการต่างๆ ประมาณ 45 โครงการ เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในปี 2573 เราเชื่อมั่นว่า ความมุ่งมั่นและการทำงานร่วมกันของไอวีแอลในฐานะองค์กรสมาชิกของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย จะทำให้ประเทศสามารถฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์ และขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่หนทางที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น ทั้งในปัจจุบัน และสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต”

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าชมบูธของอินโดรามา เวนเจอร์ส ในงาน “GCNT FORUM 2020: Thailand Business Leadership for SDGs” นายกรัฐมนตรีให้ความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการรีไซเคิล ตลอดจนขวดพลาสติก PET รีไซเคิล 100%

การรีไซเคิล PET นั้นเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน และสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ปี 2573 ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในอาเซียนที่ไม่อนุญาตให้ใช้ rPET สำหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม

แกลลอรี่